ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΟΔΗΓΩΝ

N

ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗ | ΑΝΑΝΕΩΣΗ | ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.
Αίτηση.

2. Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας οδήγησης.

3. Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης από Ο.Ε.Ε.Κ.

4. Παράβολο 30,00 ΕΥΡΩ (e-παράβολο)

5. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας και ότι δεν εμπίπτει στο ασυμβίβαστο της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 208/02.

6. Ποινικό Μητρώο έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, το οποίο αναζητείται από την Υπηρεσία.

7. Δύο ( 2 ) φωτογραφίες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.

2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΚΛΟΠΗΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.
Αίτηση

2. Παράβολο 30,00 ΕΥΡΩ (e-παράβολο).

3. Τη φθαρμένη άδεια εκπαιδευτή ή Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι απώλεσε ή του εκλάπη η άδεια και δεν παρακρατείται από οποιαδήποτε αρχή.

4. Δύο ( 2 ) φωτογραφίες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.

2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

1.
Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση

2. Ασφαλιστική ενημερότητα από το αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα.

3. Φωτοτυπία ανανεωμένης άδειας οδήγησης.

4. Δύο ( 2 ) έγχρωμες φωτογραφίες ( εάν είναι άδεια παλαιού τύπου ).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.