ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

N

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ Π.Ε.Ι., ADR, ΑΔΕΙΑ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Π.Ε.Ι. ΦΟΡΤΗΓΟΥ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Π.Ε.Ι. ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Κάνε το test για το ΠΕΙ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ONLINE

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
2. Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης C1 ή C ή C1+E ή C+E. η οποία έχει αποκτηθεί μετά απο 10/09/2009
Αν η άδεια οδήγησης έχει αποκτηθεί πριν απο 10/09/2009 κάνε
κλικ εδώ

ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη ΜΤΑΟ06 δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι:

α. έχει συνήθη διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

β. κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν και ότι δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.

γ. κατέχει/δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από τρίτη χώρα

δ. εάν επιθυμεί την αναγραφή της Ομάδας αίματός του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθεται στην τήρησή της στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η οποία καταχωρείται στη σελίδα 2, ως σημείο 14α του εντύπου της Άδειας Οδήγησης

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή και από τα οποία πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.

3. Φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, που πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, όπως Άδεια Διαμονής, Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες τουλάχιστον πριν την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος είναι σπουδαστής ή μαθητής, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης.

4. Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας ή των ισχυουσών αδειών οδήγησης (αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας εάν υπάρχει), καθώς και τυχόν κατεχόμενης άδειας οδήγησης Μοτοποδηλάτου ή οποία έχει χορηγηθεί έως 18/1/2013 από τις Υπηρεσίες Τροχαίας.

5. Αποδεικτικό πληρωμής 30,00 € για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης – κωδικός τύπου e-παραβόλου «28»

6. Αποδεικτικό πληρωμής 20,00 € για κάθε προγραμματισμό συμμετοχής του υποψηφίου σε Θεωρητική Εξέταση Π.Ε.Ι. – κωδικός τύπου e-παραβόλου «26» και σε Πρακτική Εξέταση Π.Ε.Ι. – κωδικός τύπου e-παραβόλου «27»

7. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

8. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

· Σε περίπτωση μη ισχύουσας άδειας οδήγησης απαιτείται και αίτημα για ανανέωσή της.

· Τα e-παράβολα εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ

· Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών ή/και η παραλαβή της άδειας οδήγησης γίνεται από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η επίδειξη του πρωτότυπου δικαιολογητικού ταυτοπροσωπίας (όπως αναφέρονται ανωτέρω, δικαιολογητικά 2-3), ενώ αν δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται εξουσιοδότηση και νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και της αίτησης εκτύπωσης από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

· Κατά την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης κατατίθεται υποχρεωτικά το παλαιό έντυπο εφόσον υφίσταται.

· Σε περίπτωση κατοχής άδειας οδήγησης τρίτης χώρας αναγράφεται ο αριθμός της άδειας, η χώρα έκδοσής της και κατατίθεται υποχρεωτικά με την παρούσα αίτηση.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 50 ημέρες (Μετά την επιτυχή Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 50 ημέρες (Μετά την επιτυχή Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς)

ΚΟΣΤΟΣ: 70,00€ [Συμπεριλαμβάνεται μία Θεωρητική Εξέταση Π.Ε.Ι. (20€), μια Πρακτική Εξέταση Π.Ε.Ι. (20€), παράβολο για την εκτύπωση (30€)]

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:

1. Να έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

2. Να έχει την κατοικία του εντός της Περιφέρειας Αττικής.

3. Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).

4 Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την Ομάδα 2 του Παραρτήματος III του π.δ.51/2012 (Α΄101), όπως ισχύει.Να επιτύχει σε θεωρητική εξέταση και σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς.

Π.Ε.Ι. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Π.Ε.Ι. ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Κάνε το test για το ΠΕΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ONLINE

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.

2. Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης D1 ή D ή D1+E ή D+E η οποία έχει αποκτηθεί μετά απο 10/09/2008

Αν η άδεια οδήγησης έχει αποκτηθεί πριν απο 10/09/2008 κάνε
κλικ εδώ
.

ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση ΜΤΑΟ06 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι:

α. έχει συνήθη διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

β. κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν και ότι δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.

γ. κατέχει/δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από τρίτη χώρα

δ. εάν επιθυμεί την αναγραφή της Ομάδας αίματός του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθεται στην τήρησή της στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η οποία καταχωρείται στη σελίδα 2, ως σημείο 14α του εντύπου της Άδειας Οδήγησης

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή και από τα οποία πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.

3. Φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, που πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, όπως Άδεια Διαμονής, Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες τουλάχιστον πριν την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος είναι σπουδαστής ή μαθητής, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης.

4. Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας ή των ισχυουσών αδειών οδήγησης (αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας εάν υπάρχει), καθώς και τυχόν κατεχόμενης άδειας οδήγησης Μοτοποδηλάτου ή οποία έχει χορηγηθεί έως 18/1/2013 από τις Υπηρεσίες Τροχαίας.

5. Αποδεικτικό πληρωμής 30,00 € για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης – κωδικός τύπου e-παραβόλου «28»

6. Αποδεικτικό πληρωμής 20,00 € για κάθε προγραμματισμό συμμετοχής του υποψηφίου σε Θεωρητική Εξέταση Π.Ε.Ι. – κωδικός τύπου e-παραβόλου «26» και σε Πρακτική Εξέταση Π.Ε.Ι. – κωδικός τύπου e-παραβόλου «27»

7. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

8. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

· Σε περίπτωση μη ισχύουσας άδειας οδήγησης απαιτείται και αίτημα για ανανέωσή της.

· Τα e-παράβολα εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ

· Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών ή/και η παραλαβή της άδειας οδήγησης γίνεται από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η επίδειξη του πρωτότυπου δικαιολογητικού ταυτοπροσωπίας (όπως αναφέρονται ανωτέρω, δικαιολογητικά 2-3), ενώ αν δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται εξουσιοδότηση και νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και της αίτησης εκτύπωσης από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

· Κατά την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης κατατίθεται υποχρεωτικά το παλαιό έντυπο εφόσον υφίσταται.

· Σε περίπτωση κατοχής άδειας οδήγησης τρίτης χώρας αναγράφεται ο αριθμός της άδειας, η χώρα έκδοσής της και κατατίθεται υποχρεωτικά με την παρούσα αίτηση.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 50 ημέρες (Μετά την επιτυχή Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 50 ημέρες (Μετά την επιτυχή Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς)

ΚΟΣΤΟΣ: 70,00€ [Συμπεριλαμβάνεται μία Θεωρητική Εξέταση Π.Ε.Ι. (20€), μια Πρακτική Εξέταση Π.Ε.Ι. (20€), παράβολο για την εκτύπωση (30€)]

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:

1. Να έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

2. Να έχει την κατοικία του εντός της Περιφέρειας Αττικής.

3. Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).

4 Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την Ομάδα 2 του Παραρτήματος III του π.δ.51/2012 (Α΄101), όπως ισχύει. Να επιτύχει σε θεωρητική εξέταση και σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς

ΑΔΕΙΑ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΡΗΓΗΣΗ Ή ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Κάνε online το test για Άδεια Οδικού Μεταφορεα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Οι επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα πρέπει να πληρούν τέσσερις προϋποθέσεις: α) να έχουν πραγματικό και σταθερό τόπο εγκατάστασης σε ένα κράτος μέλος β) να παρέχουν εχέγγυα αξιοπιστίας γ) να διαθέτουν την κατάλληλη οικονομική επιφάνεια δ) να διαθέτουν την κατάλληλη επαγγελματική επάρκεια

Για την εγγραφή στη Σχολή, για να αποκτήσουμε ΠΕΕ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας -δ-) χρειάζονται:

– Δύο έγχρωμες φωτογραφίες

– Φωτοτυπία Ταυτότητας

– Αντίγραφο τίτλου σπουδών, υποχρεωτικής εκπαίδευσης

– Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής με την οποία θα δηλώσει υπεύθυνα ότι στο πρόσωπό του δεν συντρέχει κανένα κώλυμα για την άσκηση του επαγγέλματός του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών (προϋπόθεση αξιοπιστίας, όπως ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 3 του π.δ. 346/2001).

Τα παράβολα συμμετοχής στις εξετάσεις είναι 50 ευρώ (e-παράβολο). Αναλαμβάνει την έκδοσή τους η Σχολή.

Για την συμμετοχή στις εξετάσεις είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση 45 ωρών στην Σχολή μας (εκτός απο απόφοιτους Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ΤΕΙ – ΑΕΙ).

Για την αξιοπιστία -β- θα αναζητηθεί απο την υπηρεσία το ποινικό μητρώο του ενδιαφερομένου.

Νομοθεσία:

1. Ίδρυση, λειτουργία, έλεγχος Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) (ΥΑ Β/31367/2483)

2. ΠΔ 346/2001 (Περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών )

3. Εγκύκλιος εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 τ

4. Εγκύκλιος σχετικά με τη Διαφοροποίηση της διαδικασίας εξετάσεων για την απόκτηση πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) .

5. Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά στους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου

ΑΔΕΙΑ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ή ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Κάνε online το test για Άδεια Οδικού Μεταφορεα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Οι επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα πρέπει να πληρούν τέσσερις προϋποθέσεις: α) να έχουν πραγματικό και σταθερό τόπο εγκατάστασης σε ένα κράτος μέλος β) να παρέχουν εχέγγυα αξιοπιστίας γ) να διαθέτουν την κατάλληλη οικονομική επιφάνεια δ) να διαθέτουν την κατάλληλη επαγγελματική επάρκεια

Για την εγγραφή στη Σχολή, για να αποκτήσουμε ΠΕΕ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας -δ-) χρειάζονται:

– Δύο έγχρωμες φωτογραφίες

– Φωτοτυπία Ταυτότητας

– Αντίγραφο τίτλου σπουδών, υποχρεωτικής εκπαίδευσης

– Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής με την οποία θα δηλώσει υπεύθυνα ότι στο πρόσωπό του δεν συντρέχει κανένα κώλυμα για την άσκηση του επαγγέλματός του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών (προϋπόθεση αξιοπιστίας, όπως ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 3 του π.δ. 346/2001).

Τα παράβολα συμμετοχής στις εξετάσεις είναι 50 ευρώ (e-παράβολο). Αναλαμβάνει την έκδοσή τους η Σχολή.

Για την συμμετοχή στις εξετάσεις είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση 45 ωρών στην Σχολή μας (εκτός απο απόφοιτους Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ΤΕΙ – ΑΕΙ).

Για την αξιοπιστία -β- θα αναζητηθεί απο την υπηρεσία το ποινικό μητρώο του ενδιαφερομένου.

Νομοθεσία:

1. Ίδρυση, λειτουργία, έλεγχος Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) (ΥΑ Β/31367/2483)

2. ΠΔ 346/2001 (Περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών )

3. Εγκύκλιος εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 τ

4. Εγκύκλιος σχετικά με τη Διαφοροποίηση της διαδικασίας εξετάσεων για την απόκτηση πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) .

5. Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά στους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου