ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

N

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E ΔΙΠΛΩΜΑ ΝΤΑΛΙΚΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΔΙΠΛΩΜΑ ΝΤΑΛΙΚΑΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΕ Γ΄+ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση ΜΤΑΟ05 

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου 

3. Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας ή των ισχυουσών αδειών οδήγησης 

4. Αποδεικτικό πάγιου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων 108,15 € (κωδικός e-παραβόλου «64») για την παραλαβή της άδειας οδήγησης.

5. Αποδεικτικό πληρωμής 30,00 € για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης κωδικός e-παραβόλου «28»

6. Αποδεικτικό πληρωμής 15,00 € για κάθε προγραμματισμό συμμετοχής του υποψηφίου σε Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς (κωδικός e-παραβόλου «2038»)

7. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

8. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

· Τα e-παράβολα εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ

· Σε περίπτωση μη ισχύουσας άδειας οδήγησης απαιτείται και αίτημα για ανανέωσή της.

· Κατά την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης κατατίθεται υποχρεωτικά το παλαιό έντυπο εφόσον υφίσταται.

Μετά την επιτυχή Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς λαμβάνεται προσωρινή άδεια οδήγησης η οποία εκτυπώνεται μέσω του https://drivers.services.gov.gr/

 Για επέκταση στην κατηγορία:

· για την κατηγορία C και CE να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του ή το 18ο έτος με Π.Ε.Ι. υποχρεωτικά.

· για την κατηγορία D1 και D1E να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

· για την κατηγορία D και DE να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του ή το 21ο έτος με Π.Ε.Ι. υποχρεωτικά.