ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

N

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1-A2-A-ΑΜ ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1-A2-A-ΑΜ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΑΛΛΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (Α1-Α2-Α) ΑΥΤΟΜΑΤΟ – ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ (εφόσον δεν έχεις άλλο δίπλωμα)

Ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση της άδειας οδήγησης πρέπει να έχει συμπληρώσει την ηλικία :

α) Των 18 ετών για την κατηγορία Α1.
β) Των 20 ετών για την κατηγορία Α2.
γ) Των 24 ετών για μοτοσικλέτες της κατηγορίας Α. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας Α2 επί διετία, η απαιτούμενη ηλικία μειώνεται στα 22 έτη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση  του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 .
2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή και από τα οποία πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.
4. Δύο πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης. 
Για τους υποψηφίους οδηγούς άνω των 65 ετών που πρόκειται να τους χορηγηθεί πρώτη φορά άδεια οδήγησης είναι υποχρεωτική η προσκόμιση στον παθολόγο ηλεκτροκαρδιογραφήματος τελευταίου τριμήνου με τη σχετική ιατρική γνωμάτευση και ακοομετρικού διαγράμματος.
Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.
5. Αποδεικτικό πληρωμής 60,00€ για τη δαπάνη της αρχικής χορήγησης άδειας οδήγησης κωδικός e- παραβόλου «20»
6. Αποδεικτικό πάγιου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων 48,00€ για την παραλαβή της άδειας οδήγησης. Κωδικός e-παραβόλου «32». 
7. Αποδεικτικό πληρωμής 15,00€ για κάθε προγραμματισμό θεωρητικής εξέτασης (κωδικός e-παραβόλου «2037») και δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς του υποψηφίου (κωδικός e-παραβόλου «2038»)
8. 2 πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, οι οποίες προσκομίζοναι στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών .
9. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

  • Τα e-παράβολα εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ
  • Κατά την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης κατατίθεται υποχρεωτικά το παλαιό έντυπο εφόσον υφίσταται.

Μετά την επιτυχή Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς λαμβάνεται προσωρινή άδεια οδήγησης η οποία εκτυπώνεται μέσω του https://drivers.services.gov.gr/

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1-A2-A ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (Α1-A2-A) ΑΥΤΟΜΑΤΟ – ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ , ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΟΤΟ ΚΑΙ ΘΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ (εφόσον έχεις δίπλωμα μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου)

Αν το δίπλωμα μοτοσυκλέτας A1 έχει εκδοθεί μετά το 2002 και πριν απο 19/01/2013 θα πρέπει να επικοινωνήσεις με την σχολή μας.

Ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση της άδειας οδήγησης πρέπει να έχει συμπληρώσει την ηλικία :
α) Των 18 ετών για την κατηγορία Α1.
β) Των 20 ετών για την κατηγορία Α2.
γ) Των 24 ετών για μοτοσικλέτες της κατηγορίας Α. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας Α2 επί διετία, η απαιτούμενη ηλικία μειώνεται στα 22 έτη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση  του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 .
2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή και από τα οποία πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.
3. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης.
Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.
4. Αποδεικτικό πάγιου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων 57,00€ για την παραλαβή της άδειας οδήγησης. Κωδικός e-παραβόλου «33». 
5. Αποδεικτικό πληρωμής 15,00€  δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς του υποψηφίου (κωδικός e-παραβόλου «2038»)
6. 2 πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, οι οποίες προσκομίζοναι στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών .
7. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

  • Τα e-παράβολα εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ
  • Κατά την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης κατατίθεται υποχρεωτικά το παλαιό έντυπο εφόσον υφίσταται.

Μετά την επιτυχή Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς λαμβάνεται προσωρινή άδεια οδήγησης η οποία εκτυπώνεται μέσω του https://drivers.services.gov.gr/.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1-A2-A ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ( Α1-Α2-Α ) ΑΥΤΟΜΑΤΟ – ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ , ΕΠΕΚΤΑΣΗ (εφόσον έχεις δίπλωμα αυτοκινήτου)

Ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση της άδειας οδήγησης πρέπει να έχει συμπληρώσει την ηλικία :
α) Των 18 ετών για την κατηγορία Α1.
β) Των 20 ετών για την κατηγορία Α2.
γ) Των 24 ετών για μοτοσικλέτες της κατηγορίας Α. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας Α2 επί διετία, η απαιτούμενη ηλικία μειώνεται στα 22 έτη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση  του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 .
2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή και από τα οποία πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.
3. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης.
Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.
4. Αποδεικτικό πάγιου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων 57,00€ για την παραλαβή της άδειας οδήγησης. Κωδικός e-παραβόλου «33». 
5. Αποδεικτικό πληρωμής 15,00€ θεωρητικής εξέτασης (κωδικός e-παραβόλου «2037») και 15,00€ δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς του υποψηφίου (κωδικός e-παραβόλου «2038»)
6. 2 πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, οι οποίες προσκομίζοναι στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών .
7. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

  • Τα e-παράβολα εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ
  • Κατά την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης κατατίθεται υποχρεωτικά το παλαιό έντυπο εφόσον υφίσταται.

Μετά την επιτυχή Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς λαμβάνεται προσωρινή άδεια οδήγησης η οποία εκτυπώνεται μέσω του https://drivers.services.gov.gr/

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1-A2-A ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ( Α1-Α2-Α ) ΑΥΤΟΜΑΤΟ – ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ , ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ » (εφόσον δεν έχεις δίπλωμα μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου)

Ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση της άδειας οδήγησης πρέπει να έχει συμπληρώσει την ηλικία :
α) Των 18 ετών για την κατηγορία Α1.
β) Των 20 ετών για την κατηγορία Α2.
γ) Των 24 ετών για μοτοσικλέτες της κατηγορίας Α. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας Α2 επί διετία, η απαιτούμενη ηλικία μειώνεται στα 22 έτη.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση  του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 .
2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή και από τα οποία πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.
4. Δύο πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης. 
Για τους υποψηφίους οδηγούς άνω των 65 ετών που πρόκειται να τους χορηγηθεί πρώτη φορά άδεια οδήγησης είναι υποχρεωτική η προσκόμιση στον παθολόγο ηλεκτροκαρδιογραφήματος τελευταίου τριμήνου με τη σχετική ιατρική γνωμάτευση και ακοομετρικού διαγράμματος.
Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.
5. Αποδεικτικό πληρωμής 60,00€ για τη δαπάνη της αρχικής χορήγησης άδειας οδήγησης κωδικός e- παραβόλου «20»
6. Αποδεικτικό πάγιου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων 48,00€ για την παραλαβή της άδειας οδήγησης. Κωδικός e-παραβόλου «32». 
7. Αποδεικτικό πληρωμής 15,00€ για κάθε προγραμματισμό θεωρητικής εξέτασης (κωδικός e-παραβόλου «2037») και δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς του υποψηφίου (κωδικός e-παραβόλου «2038»)
8. 2 πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, οι οποίες προσκομίζοναι στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών .
9. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

  • Τα e-παράβολα εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ
  • Κατά την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης κατατίθεται υποχρεωτικά το παλαιό έντυπο εφόσον υφίσταται.

Μετά την επιτυχή Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς λαμβάνεται προσωρινή άδεια οδήγησης η οποία εκτυπώνεται μέσω του https://drivers.services.gov.gr/

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1-A2-A ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΙ ΘΕΣ ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ

ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ (ΚΩΔ. 78) ΚΑΙ ΘΕΣ ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση  του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 .
2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή και από τα οποία πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.
3. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης.
Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.
4. Αποδεικτικό πάγιου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων 57,00€ για την παραλαβή της άδειας οδήγησης. Κωδικός e-παραβόλου «33». 
5. Αποδεικτικό πληρωμής 15,00€  δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς του υποψηφίου (κωδικός e-παραβόλου «2038»)
6. 2 πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, οι οποίες προσκομίζοναι στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών .
7. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

  • Τα e-παράβολα εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ
  • Κατά την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης κατατίθεται υποχρεωτικά το παλαιό έντυπο εφόσον υφίσταται.

Μετά την επιτυχή Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς λαμβάνεται προσωρινή άδεια οδήγησης η οποία εκτυπώνεται μέσω του https://drivers.services.gov.gr/