ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

N

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D ΔΙΠΛΩΜΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΡΧΙΚΟ Π.Ε.Ι. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

3λΧΟΡΗΓΗΣΗ Π.Ε.Ι. ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

2. Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης D1 ή D ή D1+E ή D+E η οποία έχει αποκτηθεί μετά απο 10/09/2008

Αν η άδεια οδήγησης έχει αποκτηθεί πριν απο 10/09/2008 κάνε
κλικ εδώ

ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση ΜΤΑΟ06 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

3. Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας ή των ισχυουσών αδειών οδήγησης λεωφορείου.

4. Αποδεικτικό πληρωμής 30,00 € για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης – κωδικός τύπου e-παραβόλου «28»

5. Αποδεικτικό πληρωμής 20,00 € για κάθε προγραμματισμό συμμετοχής του υποψηφίου σε Θεωρητική Εξέταση Π.Ε.Ι. – κωδικός τύπου e-παραβόλου «26» και σε Πρακτική Εξέταση Π.Ε.Ι. – κωδικός τύπου e-παραβόλου «27»

6. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

7. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

· Σε περίπτωση μη ισχύουσας άδειας οδήγησης απαιτείται και αίτημα για ανανέωσή της.

· Τα e-παράβολα εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ

· Κατά την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης κατατίθεται υποχρεωτικά το παλαιό έντυπο εφόσον υφίσταται.

Μετά την επιτυχή Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς λαμβάνεται προσωρινή άδεια οδήγησης η οποία εκτυπώνεται μέσω του https://drivers.services.gov.gr/

ΚΟΣΤΟΣ: 70,00€ [Συμπεριλαμβάνεται μία Θεωρητική Εξέταση Π.Ε.Ι. (20€), μια Πρακτική Εξέταση Π.Ε.Ι. (20€), παράβολο για την εκτύπωση (30€)]

ON LINE TEST

ΔΙΠΛΩΜΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕ Π.Ε.Ι. ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΕ Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση ΜΤΑΟ03 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 

3. Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας ή των ισχυουσών αδειών οδήγησης            αυτοκινήτου κατ’ ελάχιστον

4. Δύο πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης από οφθαλμίατρο και παθολόγο.

Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.

5. Αποδεικτικό πληρωμής 60,00€ (κωδικός e-παραβόλου «20»)για τη δαπάνη της επέκτασης της άδειας οδήγησης.

6. Αποδεικτικό πάγιου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων 108,15 € (κωδικός e-παραβόλου «64») για την παραλαβή της άδειας οδήγησης.

7. Αποδεικτικό πληρωμής 30,00 € για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης κωδικός e-παραβόλου «28»

8. Αποδεικτικό πληρωμής 15,00 € για κάθε προγραμματισμό συμμετοχής του υποψηφίου σε Θεωρητική Εξέταση(κωδικός e-παραβόλου «2037» και σε Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς (κωδικός e-παραβόλου «2038» και αποδεικτικό πληρωμής 20,00 € για κάθε προγραμματισμό σε Θεωρητική Εξέταση Π.Ε.Ι. (κωδικός e-παραβόλου «26») και σε Πρακτική Εξέταση Π.Ε.Ι. (κωδικός e-παραβόλου «27»)

9. Δύο (2) τουλάχιστον πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, 

10. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

· Τα e-παράβολα εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ

· Κατά την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης κατατίθεται υποχρεωτικά το παλαιό έντυπο εφόσον υφίσταται.

Μετά την επιτυχή Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς λαμβάνεται προσωρινή άδεια οδήγησης η οποία εκτυπώνεται μέσω του https://drivers.services.gov.gr/

· για την κατηγορία C να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του ή το 18ο έτος με Π.Ε.Ι. υποχρεωτικά.

· για την κατηγορία D1 να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

· για την κατηγορία D να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του ή το 21ο έτος με Π.Ε.Ι. υποχρεωτικά.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Π.Ε.Ι. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Π.Ε.Ι. ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Κάνε το test για το ΠΕΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ONLINE

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
2. Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης Δ1 ή Δ ή Δ1+Ε ή Δ+Ε η οποία έχει αποκτηθεί πριν απο 10/09/2008
Αν η άδεια οδήγησης έχει αποκτηθεί μετά απο 10/09/2008 κάνε
κλικ εδώ

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. ΜΟΝΟ 35 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη ΜΤΑΟ18 δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 

3. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης

4. Βεβαίωση σχολής Π.Ε.Ι.

5. Αποδεικτικό πληρωμής 30,00 € για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης – κωδικός τύπου e-παραβόλου «28»

6. Μία έγχρωμη πρόσφατη φωτογραφία, τύπου διαβατηρίου

7. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τα e-παράβολα εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ

Σε περίπτωση μη ισχύουσας άδειας οδήγησης απαιτείται και αίτημα για ανανέωσή της.                                                                                                                                                                                                                        Κατά την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης κατατίθεται υποχρεωτικά το παλαιό έντυπο.

ΔΙΠΛΩΜΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕ Π.Ε.Ι. ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

3ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΕ Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙ ΑΝ ΕΧΕΙΣ C

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση ΜΤΑΟ05 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 

3. Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας ή των ισχυουσών αδειών οδήγησης 

4. Αποδεικτικό πάγιου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων 108,15 € (κωδικός e-παραβόλου «64») για την παραλαβή της άδειας οδήγησης.

5. Αποδεικτικό πληρωμής 30,00 € για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης κωδικός e-παραβόλου «28»

6. Αποδεικτικό πληρωμής 15,00 € για κάθε προγραμματισμό συμμετοχής του υποψηφίου σε Θεωρητική Εξέταση (κωδικός e-παραβόλου «2037») και σε Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς (κωδικός e-παραβόλου «2038»)

και αποδεικτικό πληρωμής 20,00 € για κάθε προγραμματισμό σε Θεωρητική Εξέταση Π.Ε.Ι. (κωδικός e-παραβόλου «26») και σε Πρακτική Εξέταση Π.Ε.Ι. (κωδικός e-παραβόλου 27» ), όπου απαιτείται.

7. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

8. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

· Τα e-παράβολα εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ

· Σε περίπτωση μη ισχύουσας άδειας οδήγησης απαιτείται και αίτημα για ανανέωσή της.

· Κατά την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης κατατίθεται υποχρεωτικά το παλαιό έντυπο εφόσον υφίσταται.

Μετά την επιτυχή Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς λαμβάνεται προσωρινή άδεια οδήγησης η οποία εκτυπώνεται μέσω του https://drivers.services.gov.gr/

· για την κατηγορία C και CE να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του ή το 18ο έτος με Π.Ε.Ι. υποχρεωτικά.

· για την κατηγορία D1 και D1E να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

· για την κατηγορία D και DE να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του ή το 21ο έτος με Π.Ε.Ι. υποχρεωτικά.