ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

N

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C ΔΙΠΛΩΜΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΡΧΙΚΟ Π.Ε.Ι. ΦΟΡΤΗΓΟΥ

Μετά την επιτυχή Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς λαμβάνεται προσωρινή άδεια οδήγησης η οποία εκτυπώνεται μέσω του https://drivers.services.gov.gr/ΟΡΗΓΗΣΗ Π.Ε.Ι. ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
2. Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης C1 ή C ή C1+E ή C+E. η οποία έχει αποκτηθεί μετά απο 10/09/2009
Αν η άδεια οδήγησης έχει αποκτηθεί πριν απο 10/09/2009 κάνε
κλικ εδώ

ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη ΜΤΑΟ06 δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86

2. Αποδεικτικό πληρωμής 30,00 € για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης – κωδικός τύπου e-παραβόλου «28»

3. Αποδεικτικό πληρωμής 20,00 € για κάθε προγραμματισμό συμμετοχής του υποψηφίου σε Θεωρητική Εξέταση Π.Ε.Ι. – κωδικός τύπου e-παραβόλου «26» και σε Πρακτική Εξέταση Π.Ε.Ι. – κωδικός τύπου e-παραβόλου «27»

4. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

5. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

· Σε περίπτωση μη ισχύουσας άδειας οδήγησης απαιτείται και αίτημα για ανανέωσή της.

· Τα e-παράβολα εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ

· Κατά την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης κατατίθεται υποχρεωτικά το παλαιό έντυπο εφόσον υφίσταται.

Μετά την επιτυχή Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς λαμβάνεται προσωρινή άδεια οδήγησης η οποία εκτυπώνεται μέσω του https://drivers.services.gov.gr/

ΚΟΣΤΟΣ: 70,00€ [Συμπεριλαμβάνεται μία Θεωρητική Εξέταση Π.Ε.Ι. (20€), μια Πρακτική Εξέταση Π.Ε.Ι. (20€), παράβολο για την εκτύπωση (30€)]

ON LINE TEST

ΔΙΠΛΩΜΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Π.Ε.Ι.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΕ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση ΜΤΑΟ03 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86
2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου
3. Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας ή των ισχυουσών αδειών οδήγησης.
4. Δύο πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.
Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.
5. Αποδεικτικό πληρωμής 60,00€ (κωδικός e-παραβόλου «20»)για τη δαπάνη της επέκτασης της άδειας οδήγησης.
6. Αποδεικτικό πάγιου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων 108,15 € (κωδικός e-παραβόλου «64») για την παραλαβή της άδειας οδήγησης.
7. Αποδεικτικό πληρωμής 30,00 € για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης κωδικός e-παραβόλου «28»
8. Αποδεικτικό πληρωμής 15,00 € για κάθε προγραμματισμό συμμετοχής του υποψηφίου σε Θεωρητική Εξέταση(κωδικός e-παραβόλου «2037» και σε Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς (κωδικός e-παραβόλου «2038»
9. 2 πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, οι οποίες προσκομίζοναι στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
10. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης.
11. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος εμπίπτει στις εξαιρέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του π.δ.74/2008 ( Α΄ 112), υποβάλλει συμπληρωματικά υπεύθυνη δήλωση «ΠΕΡΙ ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Π.Ε.Ι.»*

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
· Τα e-παράβολα εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ
· Κατά την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης κατατίθεται υποχρεωτικά το παλαιό έντυπο εφόσον υφίσταται.

Μετά την επιτυχή Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς λαμβάνεται προσωρινή άδεια οδήγησης η οποία εκτυπώνεται μέσω του https://drivers.services.gov.gr/

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

· για την κατηγορία C να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του ή το 18ο έτος με Π.Ε.Ι. υποχρεωτικά.
· για την κατηγορία D1 να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
· για την κατηγορία D να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του ή το 21ο έτος με Π.Ε.Ι. υποχρεωτικά.

ΔΙΠΛΩΜΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ Π.Ε.Ι.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΕ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση ΜΤΑΟ03 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 
2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου 
3. Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας ή των ισχυουσών αδειών οδήγησης.
4. Δύο πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης. 
Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.
5. Αποδεικτικό πληρωμής 60,00€ (κωδικός e-παραβόλου «20»)για τη δαπάνη της επέκτασης της άδειας οδήγησης.
6. Αποδεικτικό πάγιου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων 108,15 € (κωδικός e-παραβόλου «64») για την παραλαβή της άδειας οδήγησης.
7. Αποδεικτικό πληρωμής 30,00 € για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης κωδικός e-παραβόλου «28»
8. Αποδεικτικό πληρωμής 20,00 € για κάθε προγραμματισμό συμμετοχής του υποψηφίου σε Θεωρητική Εξέταση ΠΕΙ (κωδικός e-παραβόλου «26» και σε πρακτική εξέταση ΠΕΙ (κωδικός e-παραβόλου «27»
9. 2 πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, οι οποίες προσκομίζοναι στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών 
10. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης.
11. Αποδεικτικό πληρωμής 15,00 € για κάθε προγραμματισμό συμμετοχής του υποψηφίου σε Θεωρητική Εξέταση(κωδικός e-παραβόλου «2037» και σε Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς (κωδικός e-παραβόλου «2038».

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
· Τα e-παράβολα εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ
· Κατά την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης κατατίθεται υποχρεωτικά το παλαιό έντυπο εφόσον υφίσταται.

Μετά την επιτυχή Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς λαμβάνεται προσωρινή άδεια οδήγησης η οποία εκτυπώνεται μέσω του https://drivers.services.gov.gr/

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
· για την κατηγορία C να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του ή το 18ο έτος με Π.Ε.Ι. υποχρεωτικά.
· για την κατηγορία D1 να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
· για την κατηγορία D να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του ή το 21ο έτος με Π.Ε.Ι. υποχρεωτικά.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Π.Ε.Ι. ΦΟΡΤΗΓΟΥ

3ΧΟΡΗΓΗΣΗ Π.Ε.Ι. ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
2. Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης Γ1 ή Γ ή Γ1+Ε ή Γ+Ε. η οποία έχει αποκτηθεί πριν απο 10/09/2009

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. ΜΟΝΟ 35 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση ΜΤΑΟ18 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86

2. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης

3. Βεβαίωση σχολής Π.Ε.Ι.

4. Αποδεικτικό πληρωμής 30,00 € για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης – κωδικός τύπου e-παραβόλου «28»

5. Μία έγχρωμη πρόσφατη φωτογραφία, τύπου διαβατηρίου

6. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τα e-παράβολα εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ.
Σε περίπτωση μη ισχύουσας άδειας οδήγησης απαιτείται και αίτημα για ανανέωσή της.
Κατά την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης κατατίθεται υποχρεωτικά το παλαιό έντυπο.
Μετά την ημερομηνία λήξης του ΠΕΙ – (δηλαδή μετά την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία απόκτησής του) – είτε αυτό αποκτήθηκε με εξετάσεις (αρχική χορήγηση), είτε με περιοδική κατάρτιση, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να το ανανεώσει, παρακολουθώντας πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης σε σχολή Π.Ε.Ι. και υποβάλλοντας εκ νέου τα δικαιολογητικά, δεδομένου ότι το Π.Ε.Ι. δεν ανανεώνεται όταν ανανεώνεται η επαγγελματική άδεια οδήγησης
Ο κάτοχος άδειας οδήγησης C1, C, D1 και D κατηγοριών, τηρουμένων των ανωτέρω προϋποθέσεων, μπορεί να αποκτήσει ή να ανανεώσει μέσω της περιοδικής κατάρτισης ταυτόχρονα το Π.Ε.Ι. και για τις δύο κατηγορίες.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει:

α) Για την απόκτηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων με περιοδική κατάρτιση θα πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας C1, C, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί πριν τις 10-09-2009 και να έχει παρακολουθήσει τα απαιτούμενα μαθήματα (35 ώρες περιοδικής κατάρτισης) σε σχολή Π.Ε.Ι.

β) Για την απόκτηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών με περιοδική κατάρτιση θα πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας D1, D, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί πριν τις 10-09-2008 και να έχει παρακολουθήσει τα απαιτούμενα μαθήματα (35 ώρες περιοδικής κατάρτισης) σε σχολή Π.Ε.Ι.

ΔΙΠΛΩΜΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ Π.Ε.Ι. ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ