Αρχικη χορηγηση ΔΙΠΛΩΜΑΤοσ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

N

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B' ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

N

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΗΧΑΝΗΣ Ή ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΑΛΛΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ( ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β Ή Α1,Α2,Α,ΑΜ ) (εφόσον δεν έχεις άλλο δίπλωμα )

Ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση της άδειας οδήγησης πρέπει να έχει συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του(στην περιπτώση ανήλικου υποψηφίου απαιτούνται υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση  του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 .
2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή και από τα οποία πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.
4. Δύο πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης. 
Για τους υποψηφίους οδηγούς άνω των 65 ετών που πρόκειται να τους χορηγηθεί πρώτη φορά άδεια οδήγησης είναι υποχρεωτική η προσκόμιση στον παθολόγο ηλεκτροκαρδιογραφήματος τελευταίου τριμήνου με τη σχετική ιατρική γνωμάτευση και ακοομετρικού διαγράμματος.
Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.
5. Αποδεικτικό πληρωμής 60,00€ για τη δαπάνη της αρχικής χορήγησης άδειας οδήγησης κωδικός e- παραβόλου «20»
6. Αποδεικτικό πάγιου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων 48,00€ για την παραλαβή της άδειας οδήγησης. Κωδικός e-παραβόλου «32». 
7. Αποδεικτικό πληρωμής 15,00€ για κάθε προγραμματισμό θεωρητικής εξέτασης (κωδικός e-παραβόλου «2037») και δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς του υποψηφίου (κωδικός e-παραβόλου «2038»)
8. 2 πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, οι οποίες προσκομίζοναι στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών .
9. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

  • Τα e-παράβολα εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ
  • Κατά την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης κατατίθεται υποχρεωτικά το παλαιό έντυπο εφόσον υφίσταται.
  • Μετά την επιτυχή Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς λαμβάνεται προσωρινή άδεια οδήγησης η οποία εκτυπώνεται μέσω του https://drivers.services.gov.gr/

ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ( ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ) (εφόσον έχεις δίπλωμα μοτοσυκλέτας)

Ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση της άδειας οδήγησης πρέπει να έχει συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση  του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 .
2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή και από τα οποία πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.
3. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης.
Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.
4. Αποδεικτικό πάγιου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων 57,00€ για την παραλαβή της άδειας οδήγησης. Κωδικός e-παραβόλου «33». 
5. Αποδεικτικό πληρωμής 15,00€  δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς του υποψηφίου (κωδικός e-παραβόλου «2038»)
6. 2 πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, οι οποίες προσκομίζοναι στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών .
7. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

  • Τα e-παράβολα εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ
  • Κατά την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης κατατίθεται υποχρεωτικά το παλαιό έντυπο εφόσον υφίσταται.

Μετά την επιτυχή Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς λαμβάνεται προσωρινή άδεια οδήγησης η οποία εκτυπώνεται μέσω του https://drivers.services.gov.gr/

ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ( Α1-Α2-Α ) ΑΥΤΟΜΑΤΟ – ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ , ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (εφόσον δεν έχεις δίπλωμα μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου)

Ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση της άδειας οδήγησης πρέπει να έχει συμπληρώσει την ηλικία :
α) Των 18 ετών για την κατηγορία Α1.
β) Των 20 ετών για την κατηγορία Α2.
γ) Των 24 ετών για μοτοσικλέτες της κατηγορίας Α. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας Α2 επί διετία, η απαιτούμενη ηλικία μειώνεται στα 22 έτη.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση  του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 .
2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή και από τα οποία πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.
4. Δύο πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης. 
Για τους υποψηφίους οδηγούς άνω των 65 ετών που πρόκειται να τους χορηγηθεί πρώτη φορά άδεια οδήγησης είναι υποχρεωτική η προσκόμιση στον παθολόγο ηλεκτροκαρδιογραφήματος τελευταίου τριμήνου με τη σχετική ιατρική γνωμάτευση και ακοομετρικού διαγράμματος.
Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.
5. Αποδεικτικό πληρωμής 60,00€ για τη δαπάνη της αρχικής χορήγησης άδειας οδήγησης κωδικός e- παραβόλου «20»
6. Αποδεικτικό πάγιου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων 48,00€ για την παραλαβή της άδειας οδήγησης. Κωδικός e-παραβόλου «32». 
7. Αποδεικτικό πληρωμής 15,00€ για κάθε προγραμματισμό θεωρητικής εξέτασης (κωδικός e-παραβόλου «2037») και δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς του υποψηφίου (κωδικός e-παραβόλου «2038»)
8. 3 πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, οι οποίες προσκομίζοναι στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών .
9. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

  • Τα e-παράβολα εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ
  • Κατά την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης κατατίθεται υποχρεωτικά το παλαιό έντυπο εφόσον υφίσταται.

Μετά την επιτυχή Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς λαμβάνεται προσωρινή άδεια οδήγησης η οποία εκτυπώνεται μέσω του https://drivers.services.gov.gr/