ΑΔΕΙΕΣ ΤΑΞΙ

N

ΑΔΕΙΑ ΤΑΞΙ ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ | ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑ | ΦΘΟΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΑΞΙ

ΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ε.Δ.Χ. (ΤΑΧΙ ) » (εφόσον έχεις ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ΜΤΑΟ20

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 

3. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης

4. α) Έλληνες υπήκοοι: φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης (οι γεννημένοι έως 2-4-1969: απολυτήριο Δημοτικού και οι γεννημένοι μετά τις 3-4-1969: απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου) ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών ξένου σχολείου της αλλοδαπής (η βεβαίωση αντιστοιχίας χορηγείται από τη Δ/νση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και από τις οικείες Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ενώ οι τίτλοι σπουδών τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής διαβαθμίζονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

β) Ξένοι υπήκοοι: πιστοποιητικό ελληνομάθειας τουλάχιστον ειδικού επαγγελματικού σκοπού-Επιπέδο Α2 το οποίο χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

5. Τρία πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης (ΟΜΑΔΑ 2) από οφθαλμίατρο και παθολόγο, ψυχίατρο συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Θεσ/κης δ) τρείς (3) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες. Τα πιστοποιητικά υγείας ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.

6. Αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής που καταβλήθηκε στον παθολόγο, οφθαλμίατρο και ψυχίατρο που πραγματοποίησε την ιατρική εξέταση.

7. Αποδεικτικό πληρωμής 20,00€ για κάθε συμμετοχή του υποψηφίου στην ειδική γραπτή εξέταση, το οποίο εκδίδεται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο): (Φορέας Δημοσίου: Υπ.Υποδομ. Μεταφ./Επιβατικές Οδικές Μεταφ -Κατηγορία παραβόλου: Ειδικές Άδειες οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου- κωδικός τύπου παραβόλου «8151»)

8. Αποδεικτικό πληρωμής 50,00€ για τη χορήγηση της ειδικής άδειας οδήγησης, το οποίο εκδίδεται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο): (Φορέας Δημοσίου: Υπ.Υποδομ. Μεταφ./Επιβατικές Οδικές Μεταφ -Κατηγορία παραβόλου: Ειδικές Άδειες οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου- κωδικός τύπου «2986»

9. Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες

10. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης, (το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).

11. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ΜΤΑΟ19 για συμμετοχή στην ειδική θεωρητική εξέταση για ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Η ειδική άδεια οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να οδηγεί Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο μέσα στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας θεσ/κης

2. Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών ή/και η παραλαβή της ειδικής άδειας οδήγησης γίνεται από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η επίδειξη του πρωτότυπου δικαιολογητικού ταυτοπροσωπίας (όπως αναφέρονται ανωτέρω), ενώ αν δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται εξουσιοδότηση και νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

3. Ο απορριπτόμενος στην ειδική εξέταση υποψήφιος έχει το δικαίωμα επανεξέτασης σε επόμενη εξεταστική περίοδο που προγραμματίζεται από την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατόπιν εκ νέου προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών για συμμετοχή στην ειδική γραπτή εξεταστική δοκιμασία.

4. Υποψήφιος που καταλαμβάνεται να αντιγράφει ή να συνεργάζεται με άλλο υποψήφιο ή να υποβοηθείται με οποιοδήποτε τρόπο ή να παραβαίνει τα εκ του νόμου οριζόμενα, θεωρείται ότι απέτυχε στις εξετάσεις και αποκλείεται από αυτές για το επόμενο χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. Ο ενδιαφερόμενος, για την επανεξέτασή του, προσκομίζει εκ νέου τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του στην ειδική θεωρητική εξέταση.

5. Υποψήφιος που πετύχει στην ειδική θεωρητική εξέταση οφείλει όπως προσκομίσει εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της εξέτασης τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στα έντυπα για την αρχική χορήγηση ή επέκταση ειδικής άδειας οδήγησης.

ΧΡΟΝΟΣ : Ο προγραμματισμός της θεωρητικής εξέτασης για την ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ αυτοκινήτου γίνεται απο τις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών τουλάχιστον κάθε δύο (2) μήνες

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Έως 50 ημέρες (από την ημερομηνία επιτυχούς συμμετοχής στην ειδική γραπτή εξέταση σε θέματα Κανονισμού Ε.Δ.Χ., Α’ βοηθειών, τοπικά και μηχανολογικά θέματα)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Έως 50 ημέρες (από την ημερομηνία επιτυχούς συμμετοχής στην ειδική γραπτή εξέταση σε θέματα Κανονισμού Ε.Δ.Χ., Α’ βοηθειών, τοπικά και μηχανολογικά θέματα)

ΚΟΣΤΟΣ : 90€ [Συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή δύο γιατρών (10€ + 10€), παράβολο για την έκδοση της ειδικής άδειας οδήγησης (50€) και μία συμμετοχή στην ειδική γραπτή εξέταση (20€)]

1.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο υποψήφιος πρέπει:

1.Να είναι τουλάχιστον 21 ετών και να μην έχει ξεπεράσει το 69° έτος της ηλικίας του και.

2.Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα του Ν.1256/1982(Α’65), όπως ισχύει κάθε φορά.

3.Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ταμείο ή από το Δημόσιο.

4.Να μην έχει τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση ως Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, όχημα που δεν έχει ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας ως Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο.

5.Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα της περίπτωσης α’ του άρθρου 100 του ν.4070/2012 (Α’ 82) ήτοι για το αδίκημα της συγκρότησης ή ένταξης ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, παραχάραξης, κυκλοφορίας παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων, δωροδοκίας, ανθρωποκτονίας με πρόθεση, ληστείας, αρπαγής, βιασμού, κατάχρησης σε ασέλγεια, αποπλάνησης παιδιών, διευκόλυνσης ακολασίας άλλων, πορνογραφίας ανηλίκων, μαστροπείας, εκμετάλλευσης πόρνης, σωματεμπορίας, ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων, εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών, παράβασης των διατάξεων του νόμου για πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών, λιποταξίας, ανυποταξίας και παράνομης απασχόλησης εργαζομένων.

6.Να επιτύχει στην ειδική γραπτή εξέταση σε θέματα κανονισμού Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

7.Εφόσον δεν είναι Έλληνας υπήκοος, να ομιλεί με επάρκεια την Ελληνική γλώσσα.

8.Εφόσον είναι Έλληνας υπήκοος, να είναι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένης αντίστοιχης σχολής του εξωτερικού.

9.Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β’, C’ ή D’

10.Να είναι υγιής με βάση το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΑΞΙ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ε.Δ.Χ. ( ΤΑΧΙ )

Σε περίπτωση που έχει παρέλθει εξάμηνο και μέχρι τη συμπλήρωση πέντε ετών από την ημερομηνία λήξης ισχύος της ειδικής άδειας, αυτή θεωρείται αφαιρεθείσα και η επαναχορήγησή της γίνεται, αφού ο ενδιαφερόμενος καταβάλει το πενταπλάσιο του παραβόλου που υποβάλλεται για την απόκτησή της, ήτοι 250 €. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία λήξης ισχύος της ειδικής άδειας και δεν έχουν υποβληθεί αίτηση ανανέωσης και τα πλήρη δικαιολογητικά, αυτή θεωρείται αφαιρεθείσα και η επαναχορήγησή της γίνεται, αφού ο ενδιαφερόμενος ανταποκριθεί με επιτυχία στην ειδική γραπτή εξέταση σε θέματα κανονισμού Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ΜΤΑΟ21

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή.

3. Φωτοαντίγραφο ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου

4. Τρία πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης (ΟΜΑΔΑ 2) από οφθαλμίατρο, παθολόγο, ψυχίατρο συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. Για την έκδοση του πιστοποιητικού απαιτείται : α) η καταβολή σε κάθε ιατρό που διενεργεί την εξέταση αμοιβή ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο τους, β) βιβλιάριο υγείας [αν δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος), οι οποίες προσκομίζονται στον παθολόγο]. γ) τρείς (3) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου. Τα πιστοποιητικά υγείας ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.

5. Αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής που καταβλήθηκε στον παθολόγο, οφθαλμίατρο, ψυχίατρο που πραγματοποίησε την ιατρική εξέταση.

6. Αποδεικτικό πληρωμής 50,00€ – κωδικός τύπου e-παραβόλου «2987»

(ή 250,00€ – κωδικός τύπου e-παραβόλου «2988» σε περίπτωση που έχει παρέλθει εξάμηνο και μέχρι τη συμπλήρωση πέντε ετών από την ημερομηνία λήξης ισχύος της ειδικής άδειας ) για την ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης, το οποίο εκδίδεται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο): (Φορέας Δημοσίου: Υπ.Υποδομ. Μεταφ./Επιβατικές Οδικές Μεταφ -Κατηγορία παραβόλου: Ειδικές Άδειες οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου-Τύπος παραβόλου: Ανανέωση ….) και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ.

7. Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες

8. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης, (το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 Αρμόδια για την ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου είναι η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών που τη χορήγησε αρχικώς ή την επέκτεινε

2 Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στην αρμόδια υπηρεσία και σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών πριν τη λήξη ισχύος της ειδικής τους άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου αίτηση ανανέωσης συνοδευόμενη με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

3 Σε περίπτωση που παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία λήξης ισχύος της ειδικής άδειας και δεν έχουν υποβληθεί αίτηση ανανέωσης και τα πλήρη δικαιολογητικά, αυτή θεωρείται αφαιρεθείσα και η επαναχορήγησή της γίνεται, αφού ο ενδιαφερόμενος ανταποκοιθεί με επιτυνία στην ειδική γραπτή εξέταση σε θέματα κανονισμού Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

4 Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών ή/και η παραλαβή της ειδικής άδειας οδήγησης γίνεται από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η επίδειξη του πρωτότυπου δικαιολογητικού ταυτοπροσωπίας (όπως αναφέρονται ανωτέρω), ενώ αν δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται εξουσιοδότηση και νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Έως 50 ημέρες

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Έως 50 ημέρες

ΚΟΣΤΟΣ : 70€ [Συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή δύο γιατρών (10€ + 10€) και παράβολο για την ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης (50€)]

ή 270€ [Συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή δύο γιατρών (10€ + 10€) και παράβολο για την ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης (250€), σε περίπτωση που έχει παρέλθει εξάμηνο και μέχρι τη συμπλήρωση πέντε ετών από την ημερομηνία λήξης ισχύος της ειδικής άδειας]

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο υποψήφιος πρέπει:

1. Να μην έχει ξεπεράσει το 69° έτος της ηλικίας του.

2. Να ανανεώσει υποχρεωτικά την ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου στα εξήντα επτά (67) έτη ηλικίας του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις .

3. Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα του Ν.1256/1982(Α’65), όπως ισχύει κάθε φορά.

4. Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ταμείο ή από το Δημόσιο

5. Να μην έχει τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση ως Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, όχημα που δεν έχει ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας ως Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο.

6. Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β, C ή D

7. Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα της περίπτωσης α’ του άρθρου 100 του ν.4070/2012 (Α’ 82) ήτοι για το αδίκημα της συγκρότησης ή ένταξης ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, παραχάραξης, κυκλοφορίας παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων, δωροδοκίας, ανθρωποκτονίας με πρόθεση, ληστείας, αρπαγής, βιασμού, κατάχρησης σε ασέλγεια, αποπλάνησης παιδιών, διευκόλυνσης ακολασίας άλλων, πορνογραφίας ανηλίκων, μαστροπείας, εκμετάλλευσης πόρνης, σωματεμπορίας, ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων, εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών, παράβασης των διατάξεων του νόμου για πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών, λιποταξίας, ανυποταξίας και παράνομης απασχόλησης εργαζομένων.

8. Να είναι υγιής με βάση το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο

ΑΠΩΛΕΙΑ - ΦΘΟΡΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ε.Δ.Χ.( ΤΑΧΙ )

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ΜΤΑΟ23

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή.

3. Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία μεγέθους και τύπου ταυτότητας

4. Βεβαίωση αρμόδιας αστυνομικής αρχής για την περίπτωση απώλειας ή κλοπής.

5. Η παλαιά φθαρμένη ειδική άδεια.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Αρμόδια για τη χορήγηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου είναι η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών που τη χορήγησε αρχικά.

2. Σε περίπτωση μη ισχύουσας ειδικής άδειας οδήγησης απαιτείται και αίτημα για ανανέωσή της

3. Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών ή/και η παραλαβή της ειδικής άδειας οδήγησης γίνεται από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η επίδειξη του πρωτότυπου δικαιολογητικού ταυτοπροσωπίας (όπως αναφέρονται ανωτέρω), ενώ αν δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται εξουσιοδότηση και νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Έως 50 ημέρες

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Έως 30 ημέρες

ΚΟΣΤΟΣ : 0,00

Ιατρικό πιστοποιητικό για την οδήγηση Επιβατηγού Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτου

Ιατρικό πιστοποιητικό για την οδήγηση ολικώς εκμισθωμένου Επιβατηγού Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτου

Προυποθέσεις:
1. Η παρoυσα αίτηση
2. Η ισχύς τoυ Ιατρικού Πιστοποιητικού Υγείας για την oδήγηση εκμισθωμένoυ Ε. Ι. Χ. αυτoκινήτου κατά το ν. 4093/2012 (Α 222) είναι πενταετής (5ετής).
3. Οι oδηγoί Ε. Ι. Χ. Oχημάτων πoυ ασχολούνται στις επιχειρήσεις της περίπτωσης 1 της υπoπαραγράφoυ Η. 2. τoυ ν. 4093/2012, πρέπει υπoχρεωτικά:
α. Να μην έχoυν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακoύργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλoπής, υπεξαίρεσης , απάτης, εκβίασης, πλαογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων πoυ αφέρονται στα ήθη.
β. Να εϊναι κάτοχοι άδειας oδήγησης αυτoκινήτoυ κατηγορίας Β’ σε ισχύ, για τoυλάχιστoν είκoσι τέσσερεις (24) μήνες πριν την έναρξη της απασχόλησης τoυς ως oδηγoί επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης στις επιχειρήσεις της περίπτωσης 1 της
υπoπαργράφoυ Η. 2. τoυ ν. 4093/2012 (Α’ 222).
γ. Να είναι υγιείς με βάση τις ιατρικές εξετάσεις πoυ καθoρίζoνται σύμφωνα με το εδάφιo ζ της παραγράφoυ 2 τoυ άρθρoυ 95 τoυ ν. 4070/2012 (α’ 82).
δ. Να έχoυν καλή γνώση μιας γλώσσας πέραν της ελληνικής.
ε. Να είναι απόφoιτoι τoυλάχιστoν Λυκείoυ οποιουδήποτε τύπoυ ή αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας της αλλoδαπής
στ. Να εϊναι ασφαλιστικά ενήμερoι.
Η συνδρoμή των ως άνω α’ έως στ’πρoϋπoθέσεων δεν ελέγχεται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικoινωνιών.
5. Οι επιχειρήσεις της περίπτωσης 1 της υπoπαραγραφου Η. 2. τoυ ν. 4093/2012 υποχρεούαι να τηρoύν στο αρχείo τoυς και να επιδεικνύoυν σε κάθε έλεγχο από τις αρμάδιες αρχές πιστoπoιητικό ποινικού μητρώoυ γενικής χρήσης, επικυρωμένo αντίγραφo της άδειας oδήγησης, Ιατρικό Πιοποιητικό Υγείας, πιστoπoιητικό γλωσσoμάθειας τoυλάχιστον επιπέδου Β2 κατά το Κoινό Ευρωπάικό Πλαίσιo Αναφoράς, απoλυτήριo Λυκείoυ οποιουδήποτε τύπoυ ή αντιστοιχο τίτλo cπουδών ξένoυ σχoλείoυ της Αλλoδαπής και αποδεικτικά στοιχεία για την ασφάλισή τoυ από
τoν ασφαλιστικό φoρέα ΙΚΑ.