ΑΔΕΙΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΙΔΡΥΣΗ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΚΕΘΕΥΟ

N

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D ΔΙΠΛΩΜΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΔΙΠΛΩΜΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΕΙ

ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.
Αίτηση

2. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών. (Σε περίπτωση που το αίτημα για τη χορήγηση της άδειας γίνεται από Νομικό κι όχι φυσικό Πρόσωπο, στο οποίο κανείς εκ των μελών δεν έχει την ιδιότητα του εκπαιδευτή, θα πρέπει να προσκομίζονται οι άδειες των εκπαιδευτών που έχει προσλάβει η Σχολή Οδηγών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 παρ. 1 του ΠΔ 208/02)

3. Παράβολο 30,00 ΕΥΡΩ (e-παράβολο)

4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας

5. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας πολεοδομίας από την οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για χώρο κύριας χρήσης

6. Κάτοψη των χώρων υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από αρμόδιο μηχανικό, με υπεύθυνη δήλωσή του ότι καλύπτονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Π.Δ. 208/02

7. Τίτλοι κυριότητας ή έγγραφα αποδεικτικά της νόμιμης χρήσης του συγκεκριμένου χώρου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο χρόνος ισχύος της άδειας ίδρυσης ανέρχεται σε έξι ( 6 ) μήνες

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια αρχή

Εξουσιοδότηση (με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια αρχή ).

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΔΗΓΩΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο καταστατικού, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

3. Φωτοαντίγραφα αδειών κυκλοφορίας των εκπαιδευτικών οχημάτων της σχολής, θεωρημένα από την υπηρεσία που τις εξέδωσε.

4. Ασφαλιστική ενημερότητα.

5. Παράβολο 60,00 ΕΥΡΩ (e-παράβολο).

6. Βεβαίωση της οικείας οικονομικής εφορίας περί έναρξης της λειτουργίας της σχολής οδηγών. Η βεβαίωση αυτή θα μπορεί να προσκομίζεται αμέσως μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΕΘΕΥΟ

ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Κ.Ε.Θ.Ε.Υ.Ο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών του διευθυντή σπουδών.

3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας της σχολής οδηγών και σε περίπτωση νομικού προσώπου, επικυρωμένα αντίγραφα των αδειών των σχολών οδηγών όλων των μελών του.

4. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλεται και επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού σύστασης ή ίδρυσης του νομικού προσώπου από το οποίο πρέπει να προκύπτει ότι ο σκοπός του νομικού προσώπου είναι η θεωρητική εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών αυτ/των και μοτ/των.

5. Παράβολο 30,00 ΕΥΡΩ (e-παράβολο).

6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας και βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας πολεοδομίας, από την οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για χώρο κύριας χρήσης.

7. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την αρμόδια υπηρεσία.

8. Κάτοψη των χώρων ( αίθουσα, γραφείο, βοηθητικοί χώροι ), υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από αρμόδιο μηχανικό.

9. Τίτλοι κυριότητας ή έγγραφα αποδεικτικά της νόμιμης χρήσης του παραπάνω χώρου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο χρόνος ισχύος της άδειας ίδρυσης ανέρχεται σε έξι ( 6 ) μήνες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΘΕΥΟ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Π.Ε.Ι. ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Κάνε το test για το ΠΕΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ONLINE

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
2. Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης Δ1 ή Δ ή Δ1+Ε ή Δ+Ε η οποία έχει αποκτηθεί πριν απο 10/09/2008
Αν η άδεια οδήγησης έχει αποκτηθεί μετά απο 10/09/2008 κάνε
κλικ εδώ

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. ΜΟΝΟ 35 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη ΜΤΑΟ18 δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι:

α. έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

β. κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.

γ. εάν επιθυμεί την αναγραφή της Ομάδας αίματός του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθεται στην τήρησή της στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η οποία καταχωρείται στη σελίδα 2, ως σημείο 14α του εντύπου της Άδειας Οδήγησης

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή και από τα οποία πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.

3. Φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, που πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, όπως Άδεια Διαμονής, Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες τουλάχιστον πριν την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος είναι σπουδαστής ή μαθητής, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης.

4. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης

5. Βεβαίωση σχολής Π.Ε.Ι.

6. Αποδεικτικό πληρωμής 30,00 € για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης – κωδικός τύπου e-παραβόλου «28»

7.. Μία έγχρωμη πρόσφατη φωτογραφία, τύπου διαβατηρίου

8. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τα e-παράβολα εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ
Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών ή/και η παραλαβή της άδειας οδήγησης γίνεται από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η επίδειξη του πρωτότυπου δικαιολογητικού ταυτοπροσωπίας (όπως αναφέρονται ανωτέρω, δικαιολογητικά 2-3), ενώ αν δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται εξουσιοδότηση και νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και της αίτησης εκτύπωσης από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.
Σε περίπτωση μη ισχύουσας άδειας οδήγησης απαιτείται και αίτημα για ανανέωσή της.
Κατά την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης κατατίθεται υποχρεωτικά το παλαιό έντυπο.
Μετά την ημερομηνία λήξης του ΠΕΙ – (δηλαδή μετά την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία απόκτησής του) – είτε αυτό αποκτήθηκε με εξετάσεις (αρχική χορήγηση), είτε με περιοδική κατάρτιση, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να το ανανεώσει, παρακολουθώντας πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης σε σχολή Π.Ε.Ι. και υποβάλλοντας εκ νέου τα δικαιολογητικά, δεδομένου ότι το Π.Ε.Ι. δεν ανανεώνεται όταν ανανεώνεται η επαγγελματική άδεια οδήγησης

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.
Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας στης σχολής οδηγών.

3. Ασφαλιστική ενημερότητα.

4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας.

5. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας πολεοδομίας, από την οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για χώρο κύριας χρήσης.

6. Κάτοψη των χώρων υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από αρμόδιο μηχανικό, με υπεύθυνη δήλωση ότι καλύπτονται οι προβλεπόμενες διατάξεις του Π.Δ. 208/02.

7. Τίτλοι κυριότητας ή έγγραφα αποδεικτικά της νόμιμης χρήσης του συγκεκριμένου χώρου.

8. Παράβολο 60,00 ΕΥΡΩ (e-παράβολο).

9. Βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ περί έναρξης της λειτουργίας της επιχείρησης ( υποκατάστημα σχολής οδηγών ), στην οποία θα αναφέρεται το συγκεκριμένο αντικείμενο εργασιών του φυσικού ή νομικού προσώπου, η οποία θα προσκομίζεται αμέσως μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.