ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

N

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

1. Αν η άδεια οδήγησης είναι ΜΟΝΟ Β επαγγελματικής κατηγορίας και ο κάτοχός της είναι κάτω των 65 ετών κάνουμε
απλή αντικατάστασή της
.

2. Αν ο κάτοχος της άδειας οδήγησης είναι άνω των 74 ετών πατήστε εδώ γιατί θα πρέπει να περάσει και απο πρακτικές εξετάσεις.

3. Για γιατρους κάνε κλικ εδώ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη ΜΤΑΟ13 δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι:

α. έχει συνήθη διαμονή στην Ελλάδα

β. κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης κατηγορίας ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν) και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.

γ. Δεν κατέχει / κατέχει άδεια οδήγησης τρίτης χώρας.

δ. εάν επιθυμεί την αναγραφή της Ομάδας αίματός του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθεται στην τήρησή της στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η οποία καταχωρείται στη σελίδα 2, ως σημείο 14α του εντύπου της Άδειας Οδήγησης

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή και από τα οποία πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.

3. Φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, που πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, όπως Άδεια Διαμονής, Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες τουλάχιστον πριν την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος είναι σπουδαστής ή μαθητής, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης.

4. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης ή την κατεχόμενη άδεια οδήγησης, εφόσον έχει λήξει [Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών ο αιτών προσκομίζει κάθε άδεια οδήγησης που κατέχει (αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας ή άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου η οποία χορηγήθηκε από τις υπηρεσίες Τροχαίας της ελληνικής Αστυνομίας για να εκδοθεί μία καινούρια ενιαία].

5. Δύο πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. Για την έκδοση του πιστοποιητικού απαιτείται : α) η καταβολή σε κάθε ιατρό που διενεργεί την εξέταση αμοιβής ίσης με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο τους, β) βιβλιάριο υγείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος).

Ø Στην περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας οδήγησης είναι άνω των 80 ετών απαιτούνται επιπλέον των ανωτέρω πιστοποιητικών και δύο πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης από ωτορινολαρυγγολόγο και νευρολόγο (ή νευροψυχίατρο ή ψυχίατρο) συμβεβλημένων ιατρών με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής.

Ø Στην περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας οδήγησης είναι βαρήκοος ή κωφάλαλος απαιτείται επιπλέον των πιστοποιητικών παθολόγου και οφθαλμιάτρου και πιστοποιητικό ωτορινολαρυγγολόγου συμβεβλημένου με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής.

Ø Στην περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας οδήγησης δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των 80 ετών, αλλά έχει εξεταστεί από Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (Δ.Ι.Ε.) στο παρελθόν, για την πρώτη ανανέωση της άδειας οδήγησης μετά τις 09/11/2016, απαιτούνται πιστοποιητικά από γιατρούς των ειδικοτήτων που συγκροτούσαν τη Δ.Ι.Ε. από την οποία είχε εξεταστεί.

Τα πιστοποιητικά υγείας ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.

6. Φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών πληρωμής που καταβλήθηκε σε κάθε γιατρό.

7. Αποδεικτικό πληρωμής 50,00 € για ανανέωση της άδειας οδήγησης (κωδικός e-παραβόλου «23»)

8. Αποδεικτικό πάγιου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων 18,00 € (κωδικός e-παραβόλου «65»)

9. Αποδεικτικό πληρωμής 30,00 € για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης (κωδικός e-παραβόλου «28»)

10. Τρεις (3) τουλάχιστον πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, εκ των οποίων η μία (1) προσκομίζεται στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι υπόλοιπες στους γιατρούς που διενεργούν την εξέταση.

11. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η ανανέωση κάθε κατηγορίας άδειας οδήγησης απαιτείται όταν λήγει η ισχύς δικαιώματος οδήγησης βάσει του π.δ.51/2012.

2. Αν πρόκειται για άδεια κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν ακολουθείται ταυτόχρονα και η διαδικασία της ανταλλαγής.

3. Οδηγοί που κατέχουν άδεια οδήγησης που φέρει τον κωδικό 113 (Β΄ Επαγγελματικές άδειες) ή C1 ή C1E ή D1 ή D1E ή C ή CE ή D ή DE και έχουν λήξει, δεν χρειάζεται να προβούν στη διαδικασία της ανανέωσης αλλά της αντικατάστασης εντύπου εφόσον επιθυμούν να παραμείνει σε ισχύ μόνο η κατηγορία Β υπό την προϋπόθεση ότι αυτή έχει χορηγηθεί πριν τις 19/1/2013.

4. Τα e-παράβολα εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ

5. Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών ή/και η παραλαβή της άδειας οδήγησης γίνεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η απαιτείται η επίδειξη του πρωτότυπου δικαιολογητικού ταυτοπροσωπίας (όπως αναφέρονται ανωτέρω, δικαιολογητικά 2-3), ενώ αν δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται εξουσιοδότηση και νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και της αίτησης εκτύπωσης από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

6. Κατά την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης κατατίθεται υποχρεωτικά το παλαιό έντυπο, εφόσον δεν έχει παραδοθεί κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

7. Σε περίπτωση κατοχής άδειας οδήγησης τρίτης χώρας αναγράφεται ο αριθμός της άδειας, η χώρα έκδοσής της και κατατίθεται υποχρεωτικά με την παρούσα αίτηση.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 50 ημέρες

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 30 ημέρες

ΚΟΣΤΟΣ : 118,00 € [Συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή δύο γιατρών (10€+ 10€), παράβολο για ανανέωση (50€), παράβολο για την εκτύπωση (30€), παράβολο παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ τρίτων (18€)]

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:

1. Να έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

2. Να έχει την κατοικία του εντός της Περιφέρειας Αττικής

3. Να κατέχει άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).

4. Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την Ομάδα 1 ή 2 του Παραρτήματος III του π.δ.51/2012 (Α΄101) όπως ισχύεικατά περίπτωση

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 74 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

1. Αν η άδεια οδήγησης είναι ΜΟΝΟ Β επαγγελματικής κατηγορίας και ο κάτοχός της είναι κάτω των 65 ετών κάνουμε
απλή αντικατάστασή της
.

2. Αν ο κάτοχος της άδειας οδήγησης είναι άνω των 74 ετών πατήστε εδώ γιατί θα πρέπει να περάσει και απο πρακτικές εξετάσεις.

3. Για γιατρους κάνε κλικ εδώ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη ΜΤΑΟ13 δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι:

α. έχει συνήθη διαμονή στην Ελλάδα

β. κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης κατηγορίας ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν) και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.

γ. Δεν κατέχει / κατέχει άδεια οδήγησης τρίτης χώρας.

δ. εάν επιθυμεί την αναγραφή της Ομάδας αίματός του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθεται στην τήρησή της στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η οποία καταχωρείται στη σελίδα 2, ως σημείο 14α του εντύπου της Άδειας Οδήγησης

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή και από τα οποία πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.

3. Φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, που πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, όπως Άδεια Διαμονής, Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες τουλάχιστον πριν την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος είναι σπουδαστής ή μαθητής, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης.

4. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης ή την κατεχόμενη άδεια οδήγησης, εφόσον έχει λήξει [Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών ο αιτών προσκομίζει κάθε άδεια οδήγησης που κατέχει (αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας ή άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου η οποία χορηγήθηκε από τις υπηρεσίες Τροχαίας της ελληνικής Αστυνομίας για να εκδοθεί μία καινούρια ενιαία].

5. Δύο πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. Για την έκδοση του πιστοποιητικού απαιτείται : α) η καταβολή σε κάθε ιατρό που διενεργεί την εξέταση αμοιβής ίσης με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο τους, β) βιβλιάριο υγείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος).

Ø Στην περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας οδήγησης είναι άνω των 80 ετών απαιτούνται επιπλέον των ανωτέρω πιστοποιητικών και δύο πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης από ωτορινολαρυγγολόγο και νευρολόγο (ή νευροψυχίατρο ή ψυχίατρο) συμβεβλημένων ιατρών με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής.

Ø Στην περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας οδήγησης είναι βαρήκοος ή κωφάλαλος απαιτείται επιπλέον των πιστοποιητικών παθολόγου και οφθαλμιάτρου και πιστοποιητικό ωτορινολαρυγγολόγου συμβεβλημένου με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής.

Ø Στην περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας οδήγησης δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των 80 ετών, αλλά έχει εξεταστεί από Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (Δ.Ι.Ε.) στο παρελθόν, για την πρώτη ανανέωση της άδειας οδήγησης μετά τις 09/11/2016, απαιτούνται πιστοποιητικά από γιατρούς των ειδικοτήτων που συγκροτούσαν τη Δ.Ι.Ε. από την οποία είχε εξεταστεί.

Τα πιστοποιητικά υγείας ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.

6. Φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών πληρωμής που καταβλήθηκε σε κάθε γιατρό.

7. Αποδεικτικό πληρωμής 50,00 € για ανανέωση της άδειας οδήγησης (κωδικός e-παραβόλου «23»)

8. Αποδεικτικό πάγιου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων 18,00 € (κωδικός e-παραβόλου «65»)

9. Αποδεικτικό πληρωμής 30,00 € για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης (κωδικός e-παραβόλου «28»)

10. Τρεις (3) τουλάχιστον πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, εκ των οποίων η μία (1) προσκομίζεται στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι υπόλοιπες στους γιατρούς που διενεργούν την εξέταση.

11. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η ανανέωση κάθε κατηγορίας άδειας οδήγησης απαιτείται όταν λήγει η ισχύς δικαιώματος οδήγησης βάσει του π.δ.51/2012.

2. Αν πρόκειται για άδεια κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν ακολουθείται ταυτόχρονα και η διαδικασία της ανταλλαγής.

3. Οδηγοί που κατέχουν άδεια οδήγησης που φέρει τον κωδικό 113 (Β΄ Επαγγελματικές άδειες) ή C1 ή C1E ή D1 ή D1E ή C ή CE ή D ή DE και έχουν λήξει, δεν χρειάζεται να προβούν στη διαδικασία της ανανέωσης αλλά της αντικατάστασης εντύπου εφόσον επιθυμούν να παραμείνει σε ισχύ μόνο η κατηγορία Β υπό την προϋπόθεση ότι αυτή έχει χορηγηθεί πριν τις 19/1/2013.

4. Τα e-παράβολα εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ

5. Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών ή/και η παραλαβή της άδειας οδήγησης γίνεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η απαιτείται η επίδειξη του πρωτότυπου δικαιολογητικού ταυτοπροσωπίας (όπως αναφέρονται ανωτέρω, δικαιολογητικά 2-3), ενώ αν δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται εξουσιοδότηση και νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και της αίτησης εκτύπωσης από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

6. Κατά την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης κατατίθεται υποχρεωτικά το παλαιό έντυπο, εφόσον δεν έχει παραδοθεί κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

7. Σε περίπτωση κατοχής άδειας οδήγησης τρίτης χώρας αναγράφεται ο αριθμός της άδειας, η χώρα έκδοσής της και κατατίθεται υποχρεωτικά με την παρούσα αίτηση.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 50 ημέρες

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 30 ημέρες

ΚΟΣΤΟΣ : 118,00 € [Συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή δύο γιατρών (10€+ 10€), παράβολο για ανανέωση (50€), παράβολο για την εκτύπωση (30€), παράβολο παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ τρίτων (18€)]

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:

1. Να έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

2. Να έχει την κατοικία του εντός της Περιφέρειας Αττικής

3. Να κατέχει άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).

4. Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την Ομάδα 1 ή 2 του Παραρτήματος III του π.δ.51/2012 (Α΄101) όπως ισχύεικατά περίπτωση

ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΛΟΠΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση ΜΤΑΟ14 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η θα δηλώνει ότι:

α. έχει συνήθη διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

β. δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν ούτε του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.

γ. η άδεια οδήγησης του δεν παρακρατείται από καμία δημόσια αρχή ή ασφαλιστικό φορέα της Ελλάδας ή άλλης χώρας μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν

δ. Δεν κατέχει / κατέχει άδεια οδήγησης τρίτης χώρας.

ε. εάν επιθυμεί την αναγραφή της Ομάδας αίματός του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθεται στην τήρησή της στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η οποία καταχωρείται στη σελίδα 2, ως σημείο 14α του εντύπου της Άδειας Οδήγησης

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή και από τα οποία πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.

3. Φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, που πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, όπως Άδεια Διαμονής, Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες τουλάχιστον πριν την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος είναι σπουδαστής ή μαθητής, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης.

4. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης (φθαρμένης ή αλλοιωμένης)

5. Αποδεικτικό πληρωμής 30,00 € για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης (κωδικός e-παραβόλου «28»)

6. Αποδεικτικό πάγιου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων 9,02 € (κωδικός e-παραβόλου «66»)

7. Αποδεικτικό πληρωμής 30,00 € σε περίπτωση έκδοσης αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής (κωδικός e-παραβόλου «29»)

8. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία, τύπου διαβατηρίου

9. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Σε περίπτωση που η άδεια οδήγησης έχει λήξει, ακολουθείται η διαδικασία της ανανέωσής της, χωρίς

την προηγούμενη έκδοση αντιγράφου και των προβλεπομένων για αυτό (αντίγραφο) παράβολων.

2. Τα e-παράβολα εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ

3. Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών ή/και η παραλαβή της άδειας οδήγησης γίνεται από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η επίδειξη του πρωτότυπου δικαιολογητικού ταυτοπροσωπίας (όπως αναφέρονται ανωτέρω, δικαιολογητικά 2-3), ενώ αν δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται εξουσιοδότηση και νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και της αίτησης εκτύπωσης από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

4. Κατά την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης κατατίθεται υποχρεωτικά το παλαιό (φθαρμένο ή αλλοιωμένο).

5. Σε περίπτωση κατοχής άδειας οδήγησης τρίτης χώρας αναγράφεται ο αριθμός της άδειας, η χώρα έκδοσής της και κατατίθεται υποχρεωτικά με την παρούσα αίτηση.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 50 ημέρες

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 30 ημέρες

ΚΟΣΤΟΣ : α) 69,02 € [Συμπεριλαμβάνεται παράβολό για την εκτύπωση (30€), παράβολο για απώλεια ή κλοπή (30€), παράβολο παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπερ τρίτων (9,02€)]

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:

1. Να έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

2. Να έχει την κατοικία του εντός της Περιφέρειας Αττικής

3. Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης σε περίπτωση φθοράς ή αλλοίωση

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΣΕ ΕΟΚ)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση ΜΤΑΟ12 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η να δηλώνει ότι:

α. έχει συνήθη διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

β. κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.

γ. Δεν κατέχει / κατέχει άδεια οδήγησης τρίτης χώρας.

δ. εάν επιθυμεί την αναγραφή της Ομάδας αίματός του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθεται στην τήρησή της στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η οποία καταχωρείται στη σελίδα 2, ως σημείο 14α

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή και από τα οποία πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.

3. Φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, που πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, όπως Άδεια Διαμονής, Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες τουλάχιστον πριν την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος είναι σπουδαστής ή μαθητής, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης.

4. Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας ή των ισχυουσών αδειών οδήγησης (αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας εάν υπάρχει), καθώς και τυχόν κατεχόμενης άδειας οδήγησης Μοτοποδηλάτου ή οποία έχει χορηγηθεί έως 18/1/2013 από τις Υπηρεσίες Τροχαίας.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου απαιτείται επιπλέον βεβαίωση από Υπηρεσία Ασφαλείας ως προς την απώλεια ή την κλοπή..

5. Αποδεικτικό πληρωμής 30,00 € για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης κωδικός e-παραβόλου «28»

6. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία, τύπου διαβατηρίου

7. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης

8. Εάν η άδεια οδήγησης είναι φθαρμένη, απαιτείται επιπλέον αποδεικτικό πάγιου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων 9,02 €. κωδικός e-παραβόλου «66»

9. Σε περίπτωση διόρθωσης της ημερομηνίας γέννησης υποβάλλεται πρόσφατο πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης, από το οποίο προκύπτει η ορθή ημερομηνία γέννησης, ενώ σε περίπτωση διαφοροποίησης ονόματος ή επωνύμου υποβάλλεται αμετάκλητη δικαστική απόφαση, διαζευκτήριο ή βεβαίωση οικείου Δήμου, από τα οποία να προκύπτει η ταυτοπροσωπία του κατόχου της άδειας οδήγησης με τον/την αναφερόμενο/η στα έγγραφα αυτά.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

· Αντικατάστασης παλαιού εντύπου άδειας οδήγησης με νέου τύπου έντυπο.

· Αντικατάστασης εντύπου με ληγμένη κατηγορία Β με κωδικό 113.

· Αντικατάστασης εντύπου με ληγμένη κατηγορία C1 ή C1E ή D1 ή D1E ή C ή CE ή D ή DE, όπου ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί την ανανέωση.

· Αντικατάστασης εντύπου με υποβολή Βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης περιοδικής κατάρτισης (Π.Ε.Ι.).

· Στην περίπτωση κατοχής εντύπου άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου που χορηγήθηκε από Υπηρεσία Τροχαίας μέχρι 18/1/2013

2. Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών ή/και η παραλαβή της άδειας οδήγησης γίνεται από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η επίδειξη του πρωτότυπου δικαιολογητικού ταυτοπροσωπίας (όπως αναφέρονται ανωτέρω, δικαιολογητικά 2-3), ενώ αν δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται εξουσιοδότηση και νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και της αίτησης εκτύπωσης από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

3. Κατά την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης κατατίθεται υποχρεωτικά το παλαιό.

4. Σε περίπτωση κατοχής άδειας οδήγησης τρίτης χώρας αναγράφεται ο αριθμός της άδειας, η χώρα έκδοσής της και κατατίθεται υποχρεωτικά με την παρούσα αίτηση.

5. Τα e-παράβολα εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 50 ημέρες

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 30 ημέρες

ΚΟΣΤΟΣ : 30€

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:

1. Να έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

2. Να έχει την κατοικία του εντός της Περιφέρειας Αττικής

3. Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης.

ΦΘΟΡΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση ΜΤΑΟ14 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η θα δηλώνει ότι:

α. έχει συνήθη διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

β. δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν ούτε του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.

γ. η άδεια οδήγησης του δεν παρακρατείται από καμία δημόσια αρχή ή ασφαλιστικό φορέα της Ελλάδας ή άλλης χώρας μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν

δ. Δεν κατέχει / κατέχει άδεια οδήγησης τρίτης χώρας.

ε. εάν επιθυμεί την αναγραφή της Ομάδας αίματός του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθεται στην τήρησή της στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η οποία καταχωρείται στη σελίδα 2, ως σημείο 14α του εντύπου της Άδειας Οδήγησης

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή και από τα οποία πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.

3. Φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, που πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, όπως Άδεια Διαμονής, Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες τουλάχιστον πριν την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος είναι σπουδαστής ή μαθητής, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης.

4. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης (φθαρμένης ή αλλοιωμένης)

5. Αποδεικτικό πληρωμής 30,00 € για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης (κωδικός e-παραβόλου «28»)

6. Αποδεικτικό πάγιου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων 9,02 € (κωδικός e-παραβόλου «66»)

7. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία, τύπου διαβατηρίου

8. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Σε περίπτωση που η άδεια οδήγησης έχει λήξει, ακολουθείται η διαδικασία της ανανέωσής της, χωρίς την προηγούμενη έκδοση αντιγράφου και των προβλεπομένων για αυτό (αντίγραφο) παράβολων.

2. Τα e-παράβολα εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ

3. Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών ή/και η παραλαβή της άδειας οδήγησης γίνεται από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η επίδειξη του πρωτότυπου δικαιολογητικού ταυτοπροσωπίας (όπως αναφέρονται ανωτέρω, δικαιολογητικά 2-3), ενώ αν δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται εξουσιοδότηση και νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και της αίτησης εκτύπωσης από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

4. Κατά την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης κατατίθεται υποχρεωτικά το παλαιό (φθαρμένο ή αλλοιωμένο).

5. Σε περίπτωση κατοχής άδειας οδήγησης τρίτης χώρας αναγράφεται ο αριθμός της άδειας, η χώρα έκδοσής της και κατατίθεται υποχρεωτικά με την παρούσα αίτηση.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 50 ημέρες

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 30 ημέρες

ΚΟΣΤΟΣ : β) 39,02 €, [Συμπεριλαμβάνεται παράβολό για την εκτύπωση παράβολό για την εκτύπωση (30€), παράβολο παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπερ τρίτων (9,02€)]

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:

1. Να έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

2. Να έχει την κατοικία του εντός της Περιφέρειας Αττικής

3. Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης σε περίπτωση φθοράς ή αλλοίωση

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΜΕΧΡΙ 18/01/2015

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.
Αίτηση – Υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει ότι:

α έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

β. δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν.

2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος, προσκομίζεται άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, ενώ για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι σπουδαστής ή μαθητής, απαιτείται απόδειξη της σπουδαστικής ή μαθητικής ιδιότητας για διάστημα έξι (6) μηνών τουλάχιστον στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

3. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες πρόσφατες, τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά.

4. Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών ο αιτών παραδίδει κάθε άδεια οδήγησης που κατέχει (αυτοκινήτου, μοτοσικλέτας ή άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου η οποία χορηγήθηκε από τις Υπηρεσίες Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας), για να εκδοθεί μία καινούρια ενιαία.

5. Παράβολο 30,00 € (e-παράβολο) για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης.

6.
Αίτηση εκτύπωσης

7. Εάν η άδεια οδήγησης είναι φθαρμένη ή υπάρχει αλλαγή στοιχείων, απαιτείται επιπλέον παράβολο 9,02 € (e-παράβολο).

8. Άδεια οδήγησης και φωτοαντίγραφο. Η παλιά άδεια οδήγησης, κατατίθεται υποχρεωτικά με την παραλαβή της καινούριας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται εξουσιοδότηση και νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και της αίτησης εκτύπωσης από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Επίσης, κάθε φωτοαντίγραφο εγγράφου πρέπει να είναι επικυρωμένο.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση ΜΤΑΟ12 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η να δηλώνει ότι:

α. έχει συνήθη διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

β. κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.

γ. Δεν κατέχει / κατέχει άδεια οδήγησης τρίτης χώρας.

δ. εάν επιθυμεί την αναγραφή της Ομάδας αίματός του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθεται στην τήρησή της στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η οποία καταχωρείται στη σελίδα 2, ως σημείο 14α

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή και από τα οποία πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.

3. Φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, που πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, όπως Άδεια Διαμονής, Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες τουλάχιστον πριν την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος είναι σπουδαστής ή μαθητής, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης.

4. Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας ή των ισχυουσών αδειών οδήγησης (αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας εάν υπάρχει), καθώς και τυχόν κατεχόμενης άδειας οδήγησης Μοτοποδηλάτου ή οποία έχει χορηγηθεί έως 18/1/2013 από τις Υπηρεσίες Τροχαίας.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου απαιτείται επιπλέον βεβαίωση από Υπηρεσία Ασφαλείας ως προς την απώλεια ή την κλοπή..

5. Αποδεικτικό πληρωμής 30,00 € για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης κωδικός e-παραβόλου «28»

6. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία, τύπου διαβατηρίου

7. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης

8. Εάν η άδεια οδήγησης είναι φθαρμένη, απαιτείται επιπλέον αποδεικτικό πάγιου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων 9,02 €. κωδικός e-παραβόλου «66»

9. Σε περίπτωση διόρθωσης της ημερομηνίας γέννησης υποβάλλεται πρόσφατο πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης, από το οποίο προκύπτει η ορθή ημερομηνία γέννησης, ενώ σε περίπτωση διαφοροποίησης ονόματος ή επωνύμου υποβάλλεται αμετάκλητη δικαστική απόφαση, διαζευκτήριο ή βεβαίωση οικείου Δήμου, από τα οποία να προκύπτει η ταυτοπροσωπία του κατόχου της άδειας οδήγησης με τον/την αναφερόμενο/η στα έγγραφα αυτά.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

· Αντικατάστασης παλαιού εντύπου άδειας οδήγησης με νέου τύπου έντυπο.

· Αντικατάστασης εντύπου με ληγμένη κατηγορία Β με κωδικό 113.

· Αντικατάστασης εντύπου με ληγμένη κατηγορία C1 ή C1E ή D1 ή D1E ή C ή CE ή D ή DE, όπου ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί την ανανέωση.

· Αντικατάστασης εντύπου με υποβολή Βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης περιοδικής κατάρτισης (Π.Ε.Ι.).

· Στην περίπτωση κατοχής εντύπου άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου που χορηγήθηκε από Υπηρεσία Τροχαίας μέχρι 18/1/2013

2. Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών ή/και η παραλαβή της άδειας οδήγησης γίνεται από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η επίδειξη του πρωτότυπου δικαιολογητικού ταυτοπροσωπίας (όπως αναφέρονται ανωτέρω, δικαιολογητικά 2-3), ενώ αν δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται εξουσιοδότηση και νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και της αίτησης εκτύπωσης από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

3. Κατά την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης κατατίθεται υποχρεωτικά το παλαιό.

4. Σε περίπτωση κατοχής άδειας οδήγησης τρίτης χώρας αναγράφεται ο αριθμός της άδειας, η χώρα έκδοσής της και κατατίθεται υποχρεωτικά με την παρούσα αίτηση.

5. Τα e-παράβολα εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 50 ημέρες

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 30 ημέρες

ΚΟΣΤΟΣ : 30€

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:

1. Να έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

2. Να έχει την κατοικία του εντός της Περιφέρειας Αττικής

3. Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΞΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ Ε.Ε. ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΛΟΓΩ BREXIT ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΕΧΡΙ 31/12/21. (ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ – ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ). Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΛΕΟΝ. ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (email – courier).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση ΜΤΑΟ08 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η να δηλώνει ότι:

α. έχει συνήθη διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

β. κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης κράτους-μέλους της Ε.Ε ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.

γ. Δεν κατέχει / κατέχει άδεια οδήγησης τρίτης χώρας

δ. εάν επιθυμεί την αναγραφή της Ομάδας αίματός του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθεται στην τήρησή της στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η οποία καταχωρείται στη σελίδα 2, ως σημείο 14α του εντύπου της Άδειας Οδήγησης

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή και από τα οποία πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.

3. Φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, που πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, όπως Άδεια Διαμονής, Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες τουλάχιστον πριν την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος είναι σπουδαστής ή μαθητής, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης.

4. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδεια οδήγησης.

5. Αποδεικτικό πληρωμής 30,00 € για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης (κωδικός e-παραβόλου «28»)

6. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία, τύπου διαβατηρίου

7. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών προβαίνει στον αναγκαίο έλεγχο προκειμένου να διαπιστώσει ότι πράγματι ισχύει η κατηγορία της άδειας της οποίας ζητείται η ανταλλαγή και να χορηγήσει ελληνική άδεια οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας.

2. Αν η άδεια οδήγησης κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν έχει λήξει, τότε ακολουθείται ταυτόχρονα και η διαδικασία ανανέωσής της.

3. Αν η άδεια οδήγησης κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν έχει απωλεσθεί ή κλαπεί, τότε ακολουθείται ταυτόχρονα και η διαδικασία έκδοσης αντιγράφου.

4. Τα e-παράβολα εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ

5. Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών ή/και η παραλαβή της άδειας οδήγησης γίνεται από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η επίδειξη του πρωτότυπου δικαιολογητικού ταυτοπροσωπίας (όπως αναφέρονται ανωτέρω, δικαιολογητικά 2-3), ενώ αν δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται εξουσιοδότηση και νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και της αίτησης εκτύπωσης από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

6. Κατά την παραλαβή του νέου εντύπου της ελληνικής άδειας οδήγησης κατατίθεται υποχρεωτικά το έντυπο της ξένης άδειας, το οποίο επιστρέφεται στη χώρα έκδοσής του με μέριμνα της υπηρεσίας.

7. Σε περίπτωση κατοχής άδειας οδήγησης τρίτης χώρας αναγράφεται ο αριθμός της άδειας, η χώρα έκδοσής της και κατατίθεται υποχρεωτικά με την παρούσα αίτηση.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 50 ημέρες (από την ολοκλήρωση του ελέγχου της γνησιότητας της ξένης άδειας)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 30 ημέρες (από την ολοκλήρωση του ελέγχου της γνησιότητας της ξένης άδειας)

ΚΟΣΤΟΣ : 30,00 €

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:

1. Να έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

2. Να έχει την κατοικία του εντός της Περιφέρειας Αττικής

3. Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).

4. Να έχει συμπληρώσει

· για την κατηγορία ΑΜ, Α1 και Β1 το 16ο έτος της ηλικίας του.

· για την κατηγορία Α2, Β και ΒΕ το 18ο έτος της ηλικίας του.

· για την κατηγορία Α το 24ο έτος της ηλικίας του. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας Α2 επί διετία, η απαιτούμενη ηλικία μειώνεται από τα 24 στα 20 έτη. Για μηχανοκίνητα τρίκυκλα ισχύος άνω των 15 kW το 21ο έτος της ηλικίας του.

· για τις κατηγορίες C1 και C1E να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

· για τις κατηγορίες C και CE να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του ή το 18ο έτος με Π.Ε.Ι. υποχρεωτικά

· για τις κατηγορίες D1 και D1E να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του

· για τις κατηγορίες D και DE να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του ή το 21ο έτος με Π.Ε.Ι. υποχρεωτικά

5. Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την Ομάδα 1 ή 2 του Παραρτήματος III του π.δ.51/2012 (Α΄101) όπως ισχύει κατά περίπτωση.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΣΟΒ. ΕΝΩΣΗ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη ΜΤΑΟ11 δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει:
α. ότι έχει συνήθη διαμονή στην Ελλάδα.
β. ότι η άδεια οδήγησης που κατέχει είναι σε ισχύ

γ. ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν ή χώρας της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (εκτός από αυτή της οποίας ζητά τη μετατροπή) ούτε του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

3. Φωτοαντίγραφο Διαπιστωτικής Απόφασης του αρμόδιου οργάνου, με την οποία διαπιστώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια λόγω Έλληνα πατέρα ή Ελληνίδας μητέρας ή λόγω ομογενειακής ιδιότητας.

4. Η ξένη άδεια οδήγησης, (η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ) και μετάφρασή της από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (Αρίωνος 10 – Ψυρρή), ή από δικηγόρο. Στην περίπτωση που από το κείμενο της μετάφρασης δεν προκύπτει σε ποια ελληνική κατηγορία αντιστοιχεί η ξένη άδεια, τότε κατατίθεται έγγραφο της υπηρεσίας που την εξέδωσε από το οποίο προκύπτει η κατηγορία των οχημάτων που δικαιούται να οδηγεί ο ενδιαφερόμενος με μετάφραση αυτού, όπως προαναφέρεται. Αν η υπηρεσία διαθέτει στοιχεία για την αντιστοιχία των κατηγοριών της υπό μετάφρασης άδειας, τότε δεν χρειάζεται το έγγραφο αυτό. Η αντιστοιχία της ξένης άδειας μπορεί να προκύψει και από τυχόν κατεχόμενη αντίστοιχη διεθνή άδεια οδήγησης του ενδιαφερομένου, εφόσον αυτή εκδόθηκε με βάση τη συγκεκριμένη εθνική άδεια.

5. Έγγραφο της υπηρεσίας που εξέδωσε την άδεια οδήγησης, στο οποίο να περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και να βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή του κράτους που την εξέδωσε λόγω οποιασδήποτε ποινής. Το έγγραφο αυτό περιέρχεταιι στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών αποκλειστικά και μόνο με αλληλογραφία διά του εκεί ελληνικού προξενείου ή διά του εδώ Προξενείου της χώρας έκδοσης της άδειας με μέριμνα του ενδιαφερομένου, και πρέπει να είναι μεταφρασμένο, όπως παραπάνω

6. Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών.

(Για την έκδοση του πιστοποιητικού καταβάλλεται σε κάθε ιατρό που διενεργεί την εξέταση, αμοιβή ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο). Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει σε κάθε γιατρό τον αριθμό ΑΜΚΑ καθώς και βιβλιάριο υγείας, ενώ σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος).. Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.

7. Αποδεικτικό πληρωμής 50,00 € για αρχική χορήγηση κωδικός e-παραβόλου «21»

8. Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη πάγιου τέλους χαρτοσήμου υπέρ τρίτων, όπως ισχύουν κάθε φορά για κάθε κατηγορία.

9. Αποδεικτικό πληρωμής 30,00 € για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης κωδικός e-παραβόλου «28»

10. Τρεις έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, (ενδείκνυται χωρίς γυαλιά). Οι δύο προσκομίζονται στους γιατρούς, μία σε κάθε γιατρό.

11. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Δικαίωμα μετατροπής έχουν μόνο όσοι είναι ομογενείς, προερχόμενοι από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης, εφόσον εγκαθίστανται μόνιμα στην Ελλάδα.

2. Στην περίπτωση που οι προς μετατροπή άδειες εκδόθηκαν ή επεκτάθηκαν ή αντικαταστάθηκαν ή ανανεώθηκαν ή απωλέσθηκαν κ.λ.π. μετά τη μόνιμη εγκατάσταση των κατόχων τους στην Ελλάδα, δεν μπορούν να μετατραπούν σε ελληνικές.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η ξένη άδεια οδήγησης παραδίδεται στη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών.

2. Τα e-παράβολα εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ.

3. Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών ή/και η παραλαβή της άδειας οδήγησης γίνεται από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η επίδειξη του πρωτότυπου δικαιολογητικού ταυτοπροσωπίας (όπως αναφέρονται ανωτέρω, δικαιολογητικά 2-3), ενώ αν δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται εξουσιοδότηση και νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και της αίτησης εκτύπωσης από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 50 ημέρες

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 50 ημέρες

ΚΟΣΤΟΣ: 118,00 € [Συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή δύο γιατρών (10€ + 10€), παράβολο για αρχική χορήγηση (50€), παράβολο για την εκτύπωση (30€), πάγιο τέλος χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων για μία κατηγορία (18€ – κωδικός e-παραβόλου «61»). Για κάθε επιπλέον κατηγορία απαιτείται το αντίστοιχο ποσό που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις περί επεκτάσεων (27,02 κωδικός e-παραβόλου «62»και 108,15 € – κωδικός e-παραβόλου «64» κατά περίπτωση)].

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΕΛΒΕΤΙΑ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΞΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΛΒΕΤΙΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση ΜΤΑΟ09 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει:

α. ότι έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα.

β. ότι εισήλθε στην Ελλάδα προ δωδεκαμήνου τουλάχιστον και δεν διέκοψε την παραμονή του για τρεις ή παραπάνω συνεχείς μήνες κατά το δωδεκάμηνο αυτό.

γ. ότι κατέχει ισχύουσα ελβετική άδεια οδήγησης και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.

δ. ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν ούτε του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.

ε. ότι δεν κατέχει / κατέχει άδεια οδήγησης τρίτης χώρας.

στ. εάν επιθυμεί την αναγραφή της Ομάδας αίματός του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθεται στην τήρησή της στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η οποία καταχωρείται στη σελίδα 2, ως σημείο 14α του εντύπου της Άδειας Οδήγησης

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή και από τα οποία πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.

3. Φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, που πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, όπως Άδεια Διαμονής, Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες τουλάχιστον πριν την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος είναι σπουδαστής ή μαθητής, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης.

4. Ισχύουσα άδεια οδήγησης. Η άδεια οδήγησης επιστρέφεται στην αρμόδια αρχή της χώρας έκδοσης με μέριμνα της οικείας Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών.

5. Μετάφραση της ξένης άδειας από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο.

6. Δύο πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. Για την έκδοση του πιστοποιητικού απαιτείται : α) η καταβολή σε κάθε ιατρό που διενεργεί την εξέταση αμοιβής ίσης με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο τους, β) βιβλιάριο υγείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος). Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.

7. Αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής που καταβλήθηκε στον παθολόγο και οφθαλμίατρο που πραγματοποίησε την ιατρική εξέταση.

8. Αποδεικτικό πληρωμής 50,00 € για αρχική χορήγηση (κωδικός e-παραβόλου «21»)

9. Αποδεικτικό πληρωμής 30,00 € για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης (κωδικός e-παραβόλου «28»)

10. Αποδεικτικό πάγιου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων, όπως ισχύουν κάθε φορά για κάθε κατηγορία.

11. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, εκ των οποίων η μία (1) προσκομίζεται στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι υπόλοιπες στους γιατρούς που διενεργούν την εξέταση.

12. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Τα e-παράβολα εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ

2. Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών ή/και η παραλαβή της άδειας οδήγησης γίνεται από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η επίδειξη του πρωτότυπου δικαιολογητικού ταυτοπροσωπίας (όπως αναφέρονται ανωτέρω, δικαιολογητικά 2-3), ενώ αν δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται εξουσιοδότηση και νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και της αίτησης εκτύπωσης από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

3. Σε περίπτωση κατοχής άδειας οδήγησης τρίτης χώρας αναγράφεται ο αριθμός της άδειας, η χώρα έκδοσής της και κατατίθεται υποχρεωτικά με την παρούσα αίτηση.

4. Εάν η ελβετική άδεια χάθηκε ή κλάπηκε, εφθάρη ή αλλοιώθηκε σε τέτοιο σημείο ώστε να είναι δυσχερής ο έλεγχός της, απαιτείται πλέον των παραπάνω, επίσημο έγγραφο της αρχής που την εξέδωσε, στο οποίο περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και να βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή είναι σε ισχύ και δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή του ελβετικού κράτους για οποιαδήποτε αιτία. Το έγγραφο αυτό περιέρχεται στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών αποκλειστικά και μόνο με αλληλογραφία δια του ελληνικού Προξενείου στην Ελβετία ή δια του ελβετικού Προξενείου στην Ελλάδα με μέριμνα του ενδιαφερομένου. Απαιτείται, επίσης, μετάφραση του εγγράφου αυτού από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 50 ημέρες

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 30 ημέρες

ΚΟΣΤΟΣ :

118,00 € [Συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή δύο γιατρών (10€ + 10€), παράβολο για αρχική χορήγηση (50€), παράβολο για την εκτύπωση (30€), πάγιο τέλος χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων για μία κατηγορία (18€ – κωδικός e-παραβόλου «61»).

Για κάθε επιπλέον κατηγορία απαιτείται το αντίστοιχο ποσό που προβλέπεται από τις

κείμενες διατάξεις περί επεκτάσεων (27,02 € – κωδικός e-παραβόλου «62»και 108,15 € –

κωδικός e-παραβόλου «64»κατά περίπτωση)].

Ο Ενδιαφερόμενος θα πρέπει:

1. Να έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

2. Να έχει την κατοικία του εντός της Περιφέρειας Αττικής

3. Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης, την οποία αιτείται να μετατρέψει.

4. Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν) ή τρίτης χώρας.

5. Να έχει συμπληρώσει

· για την κατηγορία ΑΜ το 16ο έτος της ηλικίας του.

· για την κατηγορία Α1 το 18ο έτος της ηλικίας του.

· για την κατηγορία Α2 το 20ο έτος της ηλικίας του.

· για την κατηγορία Α το 24ο έτος της ηλικίας του. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας Α2 επί διετία, η απαιτούμενη ηλικία μειώνεται από τα 24 στα 22 έτη.

· για τις κατηγορίες Β και ΒΕ το 18ο έτος της ηλικίας του.

· για τις κατηγορίες C1 και C1E να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

· για τις κατηγορίες C και CE να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του ή το 18ο έτος με Π.Ε.Ι. υποχρεωτικά

· για τις κατηγορίες D1 και D1E να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του

· για τις κατηγορίες D και DE να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του ή το 21ο έτος με Π.Ε.Ι. υποχρεωτικά

6. Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την Ομάδα 1 ή 2 του Παραρτήματος III του π.δ.51/2012 (Α΄101) όπως ισχύει, κατά περίπτωση.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗ, ΚΑΝΑΔΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΞΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗ – ΚΑΝΑΔΑ – ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση ΜΤΑΟ10 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει ότι:

α έχει συνήθη διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

β. η άδεια οδήγησης της οποίας αιτείται τη μετατροπή είναι σε ισχύ και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.

γ. δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν ούτε του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.

δ. δεν κατέχει / κατέχει άδεια οδήγησης τρίτης χώρας.

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή και από τα οποία πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.

3. Φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, που πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, όπως Άδεια Διαμονής, Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες τουλάχιστον πριν την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος είναι σπουδαστής ή μαθητής, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης.

4. Ισχύουσα άδεια οδήγησης.

5. Μετάφραση της ξένης άδειας από το Υπουργείο Εξωτερικών ή δικηγόρο.

6. Έγγραφο της εκδούσας την άδεια Υπηρεσίας, στο οποίο περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή του κράτους που την εξέδωσε, λόγω οποιασδήποτε ποινής. Το έγγραφο αυτό περιέρχεται στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αποκλειστικά και μόνο με αλληλογραφία διά του εκεί ελληνικού Προξενείου ή διά του Προξενείου της χώρας έκδοσης της άδειας στην Ελλάδα, με μέριμνα του ενδιαφερόμενου. Ομοίως, απαιτείται μετάφραση του εγγράφου αυτού από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο ή από τον Πρόξενο της προξενικής αρχής της χώρας έκδοσης στην Ελλάδα. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του Προξένου από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

7. Δύο πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. Για την έκδοση του πιστοποιητικού απαιτείται : α) η καταβολή σε κάθε ιατρό που διενεργεί την εξέταση αμοιβή ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο τους, β) βιβλιάριο υγείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος. Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.

8. Αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής που καταβλήθηκε στον παθολόγο και οφθαλμίατρο που πραγματοποίησε την ιατρική εξέταση.

9. Αποδεικτικό πληρωμής 50,00 € για αρχική χορήγηση (κωδικός e-παραβόλου «21»)

10. Αποδεικτικό πάγιου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων, όπως ισχύουν κάθε φορά για κάθε κατηγορία.

11. Αποδεικτικό πληρωμής 30,00 € για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης κωδικός e-παραβόλου «28»

12. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, εκ των οποίων η μία (1) προσκομίζεται στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι υπόλοιπες στους γιατρούς που διενεργούν την εξέταση.

13. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Οι άδειες οδήγησης από τη Νότια Αφρική μετατρέπονται σε ελληνικές, εφόσον αυτές είναι πλαστικοποιημένες (τύπου πιστωτικής κάρτας), όπως χορηγούνται στη χώρα αυτή.

2. Άδειες των παραπάνω χωρών που φέρουν την ένδειξη « Προσωρινή Άδεια » δεν μετατρέπονται σε ελληνικές.

3. Τα e-παράβολα εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ

4. Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών ή/και η παραλαβή της άδειας οδήγησης γίνεται από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η επίδειξη του πρωτότυπου δικαιολογητικού ταυτοπροσωπίας (όπως αναφέρονται ανωτέρω, δικαιολογητικά 2-3), ενώ αν δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται εξουσιοδότηση και νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και της αίτησης εκτύπωσης από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

5. Σε περίπτωση κατοχής άδειας οδήγησης τρίτης χώρας αναγράφεται ο αριθμός της άδειας, η χώρα έκδοσής της και κατατίθεται υποχρεωτικά με την παρούσα αίτηση.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 50 ημέρες

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 30 ημέρες

ΚΟΣΤΟΣ : 118,00€ [Συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή δύο γιατρών (10€ + 10€), παράβολο για αρχική χορήγηση (50 €), παράβολο για την εκτύπωση (30€), και το πάγιο τέλος χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων για μία κατηγορία (18€ – κωδικός e-παραβόλου «61»).

Για κάθε επιπλέον κατηγορία απαιτείται το αντίστοιχο ποσό που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις περί επεκτάσεων: 27,02 € – κωδικός e-παραβόλου «62» και 108,15 € – κωδικός e-παραβόλου «64»,κατά περίπτωση.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο Ενδιαφερόμενη/ος θα πρέπει:

1. Να έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστη ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

2. Έχει την κατοικία του εντός της Περιφέρειας Αττικής

3. Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης, την οποία αιτείται να μετατρέψει.

4. Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν) ή τρίτης χώρας.

5. Να έχει συμπληρώσει

· για την κατηγορία ΑΜ το 16ο έτος της ηλικίας του.

· για την κατηγορία Α1 το 18ο έτος της ηλικίας του.

· για την κατηγορία Α2 το 20ο έτος της ηλικίας του.

· για την κατηγορία Α το 24ο έτος της ηλικίας του. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας Α2 επί διετία, η απαιτούμενη ηλικία μειώνεται από τα 24 στα 22 έτη.

· για τις κατηγορίες Β και ΒΕ το 18ο έτος της ηλικίας του.

· για τις κατηγορίες C1 και C1E να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

· για τις κατηγορίες C και CE να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του ή το 18ο έτος με Π.Ε.Ι. υποχρεωτικά

· για τις κατηγορίες D1 και D1E να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

· για τις κατηγορίες D και DE να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του ή το 21ο έτος με Π.Ε.Ι. υποχρεωτικά.

6. Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την Ομάδα 1 ή 2 του Παραρτήματος III του π.δ.51/2012 (Α΄101) όπως ισχύει, κατά περίπτωση.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΙΑΠΩΝΙΑ, Ν. ΑΦΡΙΚΗ, Ν. ΚΟΡΕΑ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΞΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΙΑΠΩΝΙΑ – Ν. ΑΦΡΙΚΗ – Ν. ΚΟΡΕΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση ΜΤΑΟ10 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει ότι:

α έχει συνήθη διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

β. η άδεια οδήγησης της οποίας αιτείται τη μετατροπή είναι σε ισχύ και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.

γ. δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν ούτε του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.

δ. δεν κατέχει / κατέχει άδεια οδήγησης τρίτης χώρας.

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή και από τα οποία πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.

3. Φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, που πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, όπως Άδεια Διαμονής, Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες τουλάχιστον πριν την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος είναι σπουδαστής ή μαθητής, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης.

4. Ισχύουσα άδεια οδήγησης.

5. Μετάφραση της ξένης άδειας από το Υπουργείο Εξωτερικών ή δικηγόρο.

6. Έγγραφο της εκδούσας την άδεια Υπηρεσίας, στο οποίο περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή του κράτους που την εξέδωσε, λόγω οποιασδήποτε ποινής. Το έγγραφο αυτό περιέρχεται στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αποκλειστικά και μόνο με αλληλογραφία διά του εκεί ελληνικού Προξενείου ή διά του Προξενείου της χώρας έκδοσης της άδειας στην Ελλάδα, με μέριμνα του ενδιαφερόμενου. Ομοίως, απαιτείται μετάφραση του εγγράφου αυτού από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο ή από τον Πρόξενο της προξενικής αρχής της χώρας έκδοσης στην Ελλάδα. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του Προξένου από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

7. Δύο πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. Για την έκδοση του πιστοποιητικού απαιτείται : α) η καταβολή σε κάθε ιατρό που διενεργεί την εξέταση αμοιβή ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο τους, β) βιβλιάριο υγείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος. Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.

8. Αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής που καταβλήθηκε στον παθολόγο και οφθαλμίατρο που πραγματοποίησε την ιατρική εξέταση.

9. Αποδεικτικό πληρωμής 50,00 € για αρχική χορήγηση (κωδικός e-παραβόλου «21»)

10. Αποδεικτικό πάγιου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων, όπως ισχύουν κάθε φορά για κάθε κατηγορία.

11. Αποδεικτικό πληρωμής 30,00 € για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης κωδικός e-παραβόλου «28»

12. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, εκ των οποίων η μία (1) προσκομίζεται στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι υπόλοιπες στους γιατρούς που διενεργούν την εξέταση.

13. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Οι άδειες οδήγησης από τη Νότια Αφρική μετατρέπονται σε ελληνικές, εφόσον αυτές είναι πλαστικοποιημένες (τύπου πιστωτικής κάρτας), όπως χορηγούνται στη χώρα αυτή.

2. Άδειες των παραπάνω χωρών που φέρουν την ένδειξη « Προσωρινή Άδεια » δεν μετατρέπονται σε ελληνικές.

3. Τα e-παράβολα εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ

4. Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών ή/και η παραλαβή της άδειας οδήγησης γίνεται από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η επίδειξη του πρωτότυπου δικαιολογητικού ταυτοπροσωπίας (όπως αναφέρονται ανωτέρω, δικαιολογητικά 2-3), ενώ αν δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται εξουσιοδότηση και νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και της αίτησης εκτύπωσης από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

5. Σε περίπτωση κατοχής άδειας οδήγησης τρίτης χώρας αναγράφεται ο αριθμός της άδειας, η χώρα έκδοσής της και κατατίθεται υποχρεωτικά με την παρούσα αίτηση.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 50 ημέρες

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 30 ημέρες

ΚΟΣΤΟΣ : 118,00€ [Συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή δύο γιατρών (10€ + 10€), παράβολο για αρχική χορήγηση (50 €), παράβολο για την εκτύπωση (30€), και το πάγιο τέλος χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων για μία κατηγορία (18€ – κωδικός e-παραβόλου «61»).

Για κάθε επιπλέον κατηγορία απαιτείται το αντίστοιχο ποσό που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις περί επεκτάσεων: 27,02 € – κωδικός e-παραβόλου «62» και 108,15 € – κωδικός e-παραβόλου «64»,κατά περίπτωση.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο Ενδιαφερόμενη/ος θα πρέπει:

1. Να έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστη ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

2. Έχει την κατοικία του εντός της Περιφέρειας Αττικής

3. Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης, την οποία αιτείται να μετατρέψει.

4. Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν) ή τρίτης χώρας.

5. Να έχει συμπληρώσει

· για την κατηγορία ΑΜ το 16ο έτος της ηλικίας του.

· για την κατηγορία Α1 το 18ο έτος της ηλικίας του.

· για την κατηγορία Α2 το 20ο έτος της ηλικίας του.

· για την κατηγορία Α το 24ο έτος της ηλικίας του. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας Α2 επί διετία, η απαιτούμενη ηλικία μειώνεται από τα 24 στα 22 έτη.

· για τις κατηγορίες Β και ΒΕ το 18ο έτος της ηλικίας του.

· για τις κατηγορίες C1 και C1E να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

· για τις κατηγορίες C και CE να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του ή το 18ο έτος με Π.Ε.Ι. υποχρεωτικά

· για τις κατηγορίες D1 και D1E να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

· για τις κατηγορίες D και DE να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του ή το 21ο έτος με Π.Ε.Ι. υποχρεωτικά.

6. Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την Ομάδα 1 ή 2 του Παραρτήματος III του π.δ.51/2012 (Α΄101) όπως ισχύει, κατά περίπτωση.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΑΛΒΑΝΙΑ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΞΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΛΒΑΝΙΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑΤΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση ΜΤΑΟ του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει ότι:

α έχει συνήθη διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

β. η άδεια οδήγησης της οποίας αιτείται τη μετατροπή είναι σε ισχύ και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.

γ. δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν ούτε του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.

δ. δεν κατέχει / κατέχει άδεια οδήγησης τρίτης χώρας.

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή και από τα οποία πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.

3. Φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, που πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, όπως Άδεια Διαμονής, Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες τουλάχιστον πριν την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος είναι σπουδαστής ή μαθητής, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης.

4. Ισχύουσα άδεια οδήγησης.

5. Μετάφραση της ξένης άδειας από το Υπουργείο Εξωτερικών ή δικηγόρο.

6. Έγγραφο της εκδούσας την άδεια Υπηρεσίας, στο οποίο περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή του κράτους που την εξέδωσε, λόγω οποιασδήποτε ποινής. Το έγγραφο αυτό περιέρχεται στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αποκλειστικά και μόνο με αλληλογραφία διά του εκεί ελληνικού Προξενείου ή διά του Προξενείου της χώρας έκδοσης της άδειας στην Ελλάδα, με μέριμνα του ενδιαφερόμενου.

7. Δύο πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. Για την έκδοση του πιστοποιητικού απαιτείται : α) η καταβολή σε κάθε ιατρό που διενεργεί την εξέταση αμοιβή ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο τους, β) βιβλιάριο υγείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος. Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.

8. Αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής που καταβλήθηκε στον παθολόγο και οφθαλμίατρο που πραγματοποίησε την ιατρική εξέταση.

9. Αποδεικτικό πληρωμής 50,00 € για αρχική χορήγηση (κωδικός e-παραβόλου «21»)

10. Αποδεικτικό πάγιου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων, όπως ισχύουν κάθε φορά για κάθε κατηγορία.

11. Αποδεικτικό πληρωμής 30,00 € για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης κωδικός e-παραβόλου «28»

12. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, εκ των οποίων η μία (1) προσκομίζεται στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι υπόλοιπες στους γιατρούς που διενεργούν την εξέταση.

13. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Άδειες των παραπάνω χωρών που φέρουν την ένδειξη « Προσωρινή Άδεια » δεν μετατρέπονται σε ελληνικές.

2. Τα e-παράβολα εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ

3. Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών ή/και η παραλαβή της άδειας οδήγησης γίνεται από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η επίδειξη του πρωτότυπου δικαιολογητικού ταυτοπροσωπίας (όπως αναφέρονται ανωτέρω, δικαιολογητικά 2-3), ενώ αν δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται εξουσιοδότηση και νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και της αίτησης εκτύπωσης από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

4. Σε περίπτωση κατοχής άδειας οδήγησης τρίτης χώρας αναγράφεται ο αριθμός της άδειας, η χώρα έκδοσής της και κατατίθεται υποχρεωτικά με την παρούσα αίτηση.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 50 ημέρες

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 30 ημέρες

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο Ενδιαφερόμενη/ος θα πρέπει:

1. Να έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστη ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

2. Έχει την κατοικία του εντός της Περιφέρειας Αττικής

3. Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης, την οποία αιτείται να μετατρέψει.

4. Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν) ή τρίτης χώρας.

5. Να έχει συμπληρώσει

· για την κατηγορία ΑΜ το 16ο έτος της ηλικίας του.

· για την κατηγορία Α1 το 18ο έτος της ηλικίας του.

· για την κατηγορία Α2 το 20ο έτος της ηλικίας του.

· για την κατηγορία Α το 24ο έτος της ηλικίας του. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας Α2 επί διετία, η απαιτούμενη ηλικία μειώνεται από τα 24 στα 22 έτη.

· για τις κατηγορίες Β και ΒΕ το 18ο έτος της ηλικίας του.

· για τις κατηγορίες C1 και C1E να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

· για τις κατηγορίες C και CE να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του ή το 18ο έτος με Π.Ε.Ι. υποχρεωτικά

· για τις κατηγορίες D1 και D1E να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

· για τις κατηγορίες D και DE να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του ή το 21ο έτος με Π.Ε.Ι. υποχρεωτικά.

6. Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την Ομάδα 1 ή 2 του Παραρτήματος III του π.δ.51/2012 (Α΄101) όπως ισχύει, κατά περίπτωση.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΞΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑΤΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση ΜΤΑΟ του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει ότι:

α έχει συνήθη διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

β. η άδεια οδήγησης της οποίας αιτείται τη μετατροπή είναι σε ισχύ και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.

γ. δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν ούτε του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.

δ. δεν κατέχει / κατέχει άδεια οδήγησης τρίτης χώρας.

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή και από τα οποία πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.

3. Φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, που πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, όπως Άδεια Διαμονής, Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες τουλάχιστον πριν την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος είναι σπουδαστής ή μαθητής, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης.

4. Ισχύουσα άδεια οδήγησης.

5. Μετάφραση της ξένης άδειας από το Υπουργείο Εξωτερικών ή δικηγόρο.

6. Έγγραφο της εκδούσας την άδεια Υπηρεσίας, στο οποίο περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή του κράτους που την εξέδωσε, λόγω οποιασδήποτε ποινής. Το έγγραφο αυτό περιέρχεται στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αποκλειστικά και μόνο με αλληλογραφία διά του εκεί ελληνικού Προξενείου ή διά του Προξενείου της χώρας έκδοσης της άδειας στην Ελλάδα, με μέριμνα του ενδιαφερόμενου.

7. Δύο πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. Για την έκδοση του πιστοποιητικού απαιτείται : α) η καταβολή σε κάθε ιατρό που διενεργεί την εξέταση αμοιβή ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο τους, β) βιβλιάριο υγείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος. Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.

8. Αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής που καταβλήθηκε στον παθολόγο και οφθαλμίατρο που πραγματοποίησε την ιατρική εξέταση.

9. Αποδεικτικό πληρωμής 50,00 € για αρχική χορήγηση (κωδικός e-παραβόλου «21»)

10. Αποδεικτικό πάγιου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων, όπως ισχύουν κάθε φορά για κάθε κατηγορία.

11. Αποδεικτικό πληρωμής 30,00 € για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης κωδικός e-παραβόλου «28»

12. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, εκ των οποίων η μία (1) προσκομίζεται στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι υπόλοιπες στους γιατρούς που διενεργούν την εξέταση.

13. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Άδειες των παραπάνω χωρών που φέρουν την ένδειξη « Προσωρινή Άδεια » δεν μετατρέπονται σε ελληνικές.

2. Τα e-παράβολα εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ

3. Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών ή/και η παραλαβή της άδειας οδήγησης γίνεται από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η επίδειξη του πρωτότυπου δικαιολογητικού ταυτοπροσωπίας (όπως αναφέρονται ανωτέρω, δικαιολογητικά 2-3), ενώ αν δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται εξουσιοδότηση και νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και της αίτησης εκτύπωσης από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

4. Σε περίπτωση κατοχής άδειας οδήγησης τρίτης χώρας αναγράφεται ο αριθμός της άδειας, η χώρα έκδοσής της και κατατίθεται υποχρεωτικά με την παρούσα αίτηση.

5. Να έχει συμπληρώσει

· για την κατηγορία Β το 18ο έτος της ηλικίας του.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 50 ημέρες

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 30 ημέρες

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο Ενδιαφερόμενη/ος θα πρέπει:

1. Να έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστη ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

2. Έχει την κατοικία του εντός της Περιφέρειας Αττικής

3. Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης, την οποία αιτείται να μετατρέψει.

4. Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν) ή τρίτης χώρας.

5. Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την Ομάδα 1 ή 2 του Παραρτήματος III του π.δ.51/2012 (Α΄101) όπως ισχύει, κατά περίπτωση.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ΜΤΑΟ15 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει:

α) ότι δεν είναι κάτοχος άλλης πολιτικής άδειας οδήγησης (ελληνικής ή κράτους μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν) εκτός αυτής της οποίας ζητείται η ενσωμάτωση με την υπηρεσιακή.

β) εάν επιθυμεί την αναγραφή της Ομάδας αίματός του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθεται στην τήρησή της στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η οποία καταχωρείται στη σελίδα 2, ως σημείο 14α του εντύπου της Άδειας Οδήγησης

2. Φωτοαντίγραφο υπηρεσιακής ταυτότητας.

3. Φωτοαντίγραφο πολιτικής άδειας οδήγησης (εφόσον υπάρχει).

4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της υπηρεσιακής άδειας οδήγησης.(ΠΔ 19/95).

5. Βεβαίωση της Yπηρεσίας έκδοσης της άδειας οδήγησης, από την οποία να προκύπτει ότι αυτή εκδόθηκε σύμφωνα με το ΠΔ 19/1995 (ΦΕΚ 15/ΤΑ΄/31-01-1995) και ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του αιτούντος διοικητικό μέτρο οριστικής αφαίρεσης της υπηρεσιακής άδειας.

6. Πρόσφατη βεβαίωση της Yπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος, ότι είναι εν ενεργεία αστυνομικός ή συνοριακός φύλακας ή ειδικός φρουρός και ότι απασχολήθηκε ως οδηγός της κατηγορίας που κατέχει και της οποίας τη μετατροπή ζητάει.

7. Αποδεικτικό πληρωμής 30,00€ για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης – κωδικός τύπου e-παραβόλου «28»

8. Αποδεικτικό πάγιου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων, όπως ισχύουν κάθε φορά για κάθε κατηγορία.

9. Μία (1) έγχρωμη, πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου (με πολιτική περιβολή)

10. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης

11. Σε περίπτωση που η πολιτική άδεια οδήγησης είναι ερασιτεχνική και ο αιτών επιθυμεί τη μετατροπή μιας εκ των κατηγοριών C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE από την υπηρεσιακή άδεια οδήγησης, απαιτούνται επιπλέον:

1) Δύο πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης (ΟΜΑΔΑ 2) από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. Για την έκδοση του πιστοποιητικού απαιτείται :

α) η καταβολή σε κάθε ιατρό που διενεργεί την εξέταση αμοιβής ίσης με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο τους,

β) βιβλιάριο υγείας.

γ) εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος), οι οποίες προσκομίζονται στον παθολόγο.

δ) δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (με πολιτική περιβολή)

Τα πιστοποιητικά υγείας ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.

2) Αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής που καταβλήθηκε στον παθολόγο και οφθαλμίατρο που πραγματοποίησε την ιατρική εξέταση.
3) Αποδεικτικό πληρωμής 50,00€ για τη δαπάνη της επέκτασης της άδειας οδήγησης – κωδικός τύπου e-παραβόλου «22»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μετατρέπονται μόνο οι κατηγορίες υπηρεσιακών αδειών οδήγησης, οι οποίες έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 19/95, ΦΕΚ 15/ΤΑ/31-01-1995, δηλαδή όσες χορηγήθηκαν από 01-07-1996 έως και 18-1-2013.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

– Τα e-παράβολα εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ

– Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών ή/και η παραλαβή της άδειας οδήγησης γίνεται από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η επίδειξη του πρωτότυπου δικαιολογητικού ταυτοπροσωπίας (όπως αναφέρονται ανωτέρω, δικαιολογητικά 2-3), ενώ αν δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται εξουσιοδότηση και νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και της αίτησης εκτύπωσης από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

– Κατά την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης κατατίθεται υποχρεωτικά το παλαιό έντυπο.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 50 ημέρες

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 30 ημέρες

ΚΟΣΤΟΣ: 30€ (Για κάθε κατηγορία της οποίας αιτείται η μετατροπή απαιτείται επιπλέον το αντίστοιχο ποσό που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις περί αρχικής χορήγησης και επεκτάσεων (18,00 – κωδικός τύπου e-παραβόλου «61» ή 27,02 – κωδικός τύπου e-παραβόλου «62» ή 108,15 – κωδικός τύπου e-παραβόλου «64»).

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Προσοχή!! Υπάρχουν αλλαγές στα παράβολα από 28/05/13. Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να ενημερωθείτε από Σχολή Οδηγών ή από το ΥΜΕ
(Ν4155 – 2013 – Αρθρο 52)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει:

α. Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του,

β. τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου,

γ. ότι η ξένη άδεια οδήγησης του είναι σε ισχύ, αν αυτό δεν προκύπτει από τη μετάφρασή της.

2. Διαβατήριο σε ισχύ και φωτοαντίγραφο αυτού.

3. Μετάφραση της ξένης άδειας οδήγησης, από την μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ( Αρίωνος 10 – Ψυρρή ), ή από δικηγόρο, ή από την Πρεσβεία ή από το Προξενείο.

4. Η ξένη άδεια οδήγησης, η οποία παρακρατείται από την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών.

5. Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμίατρου, συμβεβλημένων με τη αντίστοιχη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών [ σε κάθε γιατρό προσκομίζεται: μία έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη, καθώς και το βιβλιάριο ασθενείας. Αν δεν υπάρχει βιβλιάριο ασθενείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (αίματος – σάκχαρο, ουρία – καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος ].Οι πρωτοβάθμιοι γιατροί θα αμείβονται άμεσα από τον ενδιαφερόμενο

6. Δύο ( 2 ) έγχρωμες φωτογραφίες πρόσφατες, τύπου διαβατηρίου.

7. Αποδεικτικό ΔΟΥ για την είσπραξη πάγιου τέλους χαρτοσήμου υπέρ τρίτων, όπως ισχύουν κάθε φορά για κάθε κατηγορία.

8. Βεβαίωση της Δ/νσης Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών, με την οποία να βεβαιώνονται τα πλήρη στοιχεία του ξένου διπλωματικού υπαλλήλου ( ονοματεπώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης κ.λ.π. ) και να προκύπτει ότι ο υπάλληλος απολαμβάνει διπλωματικής ασυλίας και προνομίων στην Ελλάδα.

9. Παράβολο των 30,00 ΕΥΡΩ (e-παράβολο).

10.
Αίτηση εκτύπωσης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.