ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

N

ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΡΧΙΚΗ , ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ , ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ε.Ι.Χ. - Δ.Ι.Χ.

Τελευταία Ενημέρωση :
Η νομοθεσία στην Ελλάδα διαρκώς μεταβάλλεται. Πριν οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να έχετε ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία. Πάντα προσπαθούμε να ενημερώνουμε τα στοιχεία με ότι πιο πρόσφατο υπάρχει.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

1. Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά Τελωνείου μαζι με την πρωτότυπη ξένη άδεια.
2. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης.
3.Ταυτότητα φωτοαντίγραφο
4. Παράβολο Τραπέζης 75Ε .(κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό 6215-030024-603 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.)                                                                     5.ΚΤΕΟ φωτοαντίγραφο

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Εάν ο αγοραστής του οχήματος είναι ΟΕ ή ΕΕ, απαιτείται αντίγραφο καταστατικού με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση.
Εάν ο αγοραστής του οχήματος είναι ΕΠΕ ή ΑΕ απαιτείται ΦΕΚ συστάσεως και ανακοινώσεως μελών του Δ.Σ με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ Ε.Ι.Χ. ή Δ.Ι.Χ.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ Ε.Ι.Χ. Ή Δ.Ι.Χ.

Τελευταία Ενημέρωση :
Η νομοθεσία στην Ελλάδα διαρκώς μεταβάλλεται. Πριν οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να έχετε ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία. Πάντα προσπαθούμε να ενημερώνουμε τα στοιχεία με ότι πιο πρόσφατο υπάρχει.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Άδεια κυκλοφορίας του Ε.Ι.Χ. ή του Δ.Ι.Χ.
2. Καταβολή οικονομικών επιβαρύνσεων, ανάλογων του κυβισμού υπέρ της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης μέσω συμβεβλημένων Τραπεζών.
3. Αυτοπρόσωπη παρουσία αγοραστή – πωλητή. Σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παρουσίας
απαιτείται εξουσιοδότηση
με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.
4. Α.Φ.Μ. αγοραστή.
5. Όταν τα συμβαλλόμενα μέρη είναι νομικά πρόσωπα, απαιτείται ταυτόχρονα και η προσκόμιση των καταστατικών και των νομιμοποιητικών στοιχείων εκπροσώπησης.
6. Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ.                                                                                      7.Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας                                ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ Φ.Ι.Χ. ή Λ.Ι.Χ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ Φ.Ι.Χ. Ή Λ.Ι.Χ

Τελευταία Ενημέρωση :
Η νομοθεσία στην Ελλάδα διαρκώς μεταβάλλεται. Πριν οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να έχετε ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία. Πάντα προσπαθούμε να ενημερώνουμε τα στοιχεία με ότι πιο πρόσφατο υπάρχει.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Κρατικές πινακίδες.
2. Άδεια κυκλοφορίας.
3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
4. Καταστατικό, εάν πρόκειται για εταιρείες Ο.Ε και Ε.Ε. και ΦΕΚ εάν πρόκειται για Α.Ε.                                                                                               5.Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η δήλωση για ακινησία των Φ.Ι.Χ., γίνεται στην Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών, που βρίσκεται ο φάκελος του αυτοκινήτου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην
υποβαλλόμενη αίτηση
από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ή ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ - ΦΘΟΡΑΣ – ΚΛΟΠΗΣ

Τελευταία Ενημέρωση :
Η νομοθεσία στην Ελλάδα διαρκώς μεταβάλλεται. Πριν οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να έχετε ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία. Πάντα προσπαθούμε να ενημερώνουμε τα στοιχεία με ότι πιο πρόσφατο υπάρχει.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.
Αίτηση.
2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/ 86 με κείμενο: « έχω χάσει – μου έχει κλαπεί η άδεια του με αριθμό κυκλοφορίας ………………………….. Ε.Ι.Χ ή Δ.Ι.Χ και αυτή δεν παρακρατείται από καμιά Δημόσια ή Αστυνομική Αρχή ».

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Εάν ο κάτοχος του οχήματος είναι ΟΕ ή ΕΕ, απαιτείται αντίγραφο καταστατικού με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση.
Εάν ο κάτοχος του οχήματος είναι ΕΠΕ ή ΑΕ απαιτείται ΦΕΚ συστάσεως και ανακοινώσεως μελών του Δ.Σ με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ή ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη ΜΤΑΟ11 δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει:
α. ότι έχει συνήθη διαμονή στην Ελλάδα.
β. ότι η άδεια οδήγησης που κατέχει είναι σε ισχύ

γ. ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν ή χώρας της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (εκτός από αυτή της οποίας ζητά τη μετατροπή) ούτε του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

3. Φωτοαντίγραφο Διαπιστωτικής Απόφασης του αρμόδιου οργάνου, με την οποία διαπιστώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια λόγω Έλληνα πατέρα ή Ελληνίδας μητέρας ή λόγω ομογενειακής ιδιότητας.

4. Η ξένη άδεια οδήγησης, (η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ) και μετάφρασή της από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (Αρίωνος 10 – Ψυρρή), ή από δικηγόρο. Στην περίπτωση που από το κείμενο της μετάφρασης δεν προκύπτει σε ποια ελληνική κατηγορία αντιστοιχεί η ξένη άδεια, τότε κατατίθεται έγγραφο της υπηρεσίας που την εξέδωσε από το οποίο προκύπτει η κατηγορία των οχημάτων που δικαιούται να οδηγεί ο ενδιαφερόμενος με μετάφραση αυτού, όπως προαναφέρεται. Αν η υπηρεσία διαθέτει στοιχεία για την αντιστοιχία των κατηγοριών της υπό μετάφρασης άδειας, τότε δεν χρειάζεται το έγγραφο αυτό. Η αντιστοιχία της ξένης άδειας μπορεί να προκύψει και από τυχόν κατεχόμενη αντίστοιχη διεθνή άδεια οδήγησης του ενδιαφερομένου, εφόσον αυτή εκδόθηκε με βάση τη συγκεκριμένη εθνική άδεια.

5. Έγγραφο της υπηρεσίας που εξέδωσε την άδεια οδήγησης, στο οποίο να περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και να βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή του κράτους που την εξέδωσε λόγω οποιασδήποτε ποινής. Το έγγραφο αυτό περιέρχεταιι στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών αποκλειστικά και μόνο με αλληλογραφία διά του εκεί ελληνικού προξενείου ή διά του εδώ Προξενείου της χώρας έκδοσης της άδειας με μέριμνα του ενδιαφερομένου, και πρέπει να είναι μεταφρασμένο, όπως παραπάνω

6. Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών.

(Για την έκδοση του πιστοποιητικού καταβάλλεται σε κάθε ιατρό που διενεργεί την εξέταση, αμοιβή ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο). Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει σε κάθε γιατρό τον αριθμό ΑΜΚΑ καθώς και βιβλιάριο υγείας, ενώ σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος).. Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.

7. Αποδεικτικό πληρωμής 50,00 € για αρχική χορήγηση κωδικός e-παραβόλου «21»

8. Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη πάγιου τέλους χαρτοσήμου υπέρ τρίτων, όπως ισχύουν κάθε φορά για κάθε κατηγορία.

9. Αποδεικτικό πληρωμής 30,00 € για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης κωδικός e-παραβόλου «28»

10. Τρεις έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, (ενδείκνυται χωρίς γυαλιά). Οι δύο προσκομίζονται στους γιατρούς, μία σε κάθε γιατρό.

11. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Δικαίωμα μετατροπής έχουν μόνο όσοι είναι ομογενείς, προερχόμενοι από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης, εφόσον εγκαθίστανται μόνιμα στην Ελλάδα.

2. Στην περίπτωση που οι προς μετατροπή άδειες εκδόθηκαν ή επεκτάθηκαν ή αντικαταστάθηκαν ή ανανεώθηκαν ή απωλέσθηκαν κ.λ.π. μετά τη μόνιμη εγκατάσταση των κατόχων τους στην Ελλάδα, δεν μπορούν να μετατραπούν σε ελληνικές.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η ξένη άδεια οδήγησης παραδίδεται στη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών.

2. Τα e-παράβολα εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ.

3. Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών ή/και η παραλαβή της άδειας οδήγησης γίνεται από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η επίδειξη του πρωτότυπου δικαιολογητικού ταυτοπροσωπίας (όπως αναφέρονται ανωτέρω, δικαιολογητικά 2-3), ενώ αν δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται εξουσιοδότηση και νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και της αίτησης εκτύπωσης από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 50 ημέρες

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 50 ημέρες

ΚΟΣΤΟΣ: 118,00 € [Συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή δύο γιατρών (10€ + 10€), παράβολο για αρχική χορήγηση (50€), παράβολο για την εκτύπωση (30€), πάγιο τέλος χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων για μία κατηγορία (18€ – κωδικός e-παραβόλου «61»). Για κάθε επιπλέον κατηγορία απαιτείται το αντίστοιχο ποσό που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις περί επεκτάσεων (27,02 κωδικός e-παραβόλου «62»και 108,15 € – κωδικός e-παραβόλου «64» κατά περίπτωση)].

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ - ΦΘΟΡΑΣ ή ΚΛΟΠΗΣ

Τελευταία Ενημέρωση :
Η νομοθεσία στην Ελλάδα διαρκώς μεταβάλλεται. Πριν οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να έχετε ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία. Πάντα προσπαθούμε να ενημερώνουμε τα στοιχεία με ότι πιο πρόσφατο υπάρχει.

ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

1. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

2. Τριπλότυπο είσπραξης από ΔΟΥ 30,00 ΕΥΡΩ, όταν πρόκειται για πρώτη αντικατάσταση, 60,00 ΕΥΡΩ όταν πρόκειται για δεύτερη κ.τ.λ.

3. Βεβαίωση Αστυνομικής Αρχής ότι δηλώθηκε η απώλεια ή η κλοπή των πινακίδων κατά περίπτωση.

4. Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας εάν το όχημα έχει εφοδιαστεί με τέτοιο έντυπο.

5. Καταστατικό και Δ.Σ εφόσον πρόκειται για ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΑΕ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.

2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 ΤΟΝΩΝ Ή ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ, ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΄Η ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Τελευταία Ενημέρωση :
Η νομοθεσία στην Ελλάδα διαρκώς μεταβάλλεται. Πριν οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να έχετε ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία. Πάντα προσπαθούμε να ενημερώνουμε τα στοιχεία με ότι πιο πρόσφατο υπάρχει.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.
Αίτηση
στην οποία θα δηλώνεται ο λόγος της οριστικής διαγραφής ( καταστροφή, διάλυση ή οριστική εξαγωγή στο εξωτερικό ).
2. Άδεια κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες.
3. Εξοφλητική πράξη, εάν παρακρατείται η κυριότητα.
4. Βιβλιάριο μεταβολών, εάν το όχημα έχει εφοδιαστεί με τέτοιο έντυπο ( ΠΑΛΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ).
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι το αυτοκίνητο ή το δίκυκλο δεν είναι εγκαταλελειμμένο σε δρόμους, πλατείες ή άλλους δημόσιους χώρους. Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται, εάν το προς οριστική διαγραφή όχημα έχει παραδοθεί στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, οπότε στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται το αποδεικτικό παράδοσης.
6. Σε περίπτωση απώλειας της ή των πινακίδων, απαιτείται βεβαίωση του Αστυνομικού Τμήματος για την δήλωση της απώλειας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η παραπάνω πράξη, μπορεί να ανακαλείται μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία διαγραφής και το όχημα επανακυκλοφορεί, εφόσον κριθεί κατάλληλο από το ΚΤΕΟ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στα Ε.Ι.Χ. και Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα μέχρι 3,5 τόνους εφαρμόζεται το ΠΔ 116/04 και αυτά παραδίδονται στις πιστοποιημένες εταιρείες ΕΔΟΕ.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Φ.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

(ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Αίτηση
2. Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας αυτοκινήτου ( τίτλος κυριότητας ).
3. Βεβαίωση ΜΥΑΑDE για το συγκεκριμένο επάγγελμα του φυσικού προσώπου ή της επιχείρησης.
4. Δήλωση εισαγωγέα με τα τεχνικά στοιχεία του οχήματος ή επιθεώρηση για τα τιθέμενα πρώτη φορά σε κυκλοφορία μικτού βάρους κάτω των 4.000 χιλ .(την οποία αναλαμβάνουμε να περαιώσουμε και εμείς).
6. Για κάθε περίπτωση, εφόσον πρόκειται για επιχείρηση με νομική μορφή, άλλης αυτής του φυσικού προσώπου απαιτείται κατά περίπτωση το καταστατικό ή το ΦΕΚ.
7. Ισχύον Δελτίο Τεχνικού ελέγχου Οχημάτων από Κ.Τ.Ε.Ο., εφόσον το Φ.Ι.Χ. δεν εισάγεται στη χώρα ως καινούργιο και δεν ταξινομείται σαν τέτοιο, για πρώτη φορά.
8. Άδεια κυκλοφορίας ξένης χώρας ή Prospectus, εφόσον δεν υπάρχει έγκριση τύπου για το όχημα.
9. Βεβαίωση κτηνιατρικής ή υγειονομικής υπηρεσίας εφόσον το αυτοκίνητο θα μεταφέρει τρόφιμα ή τρόφιμα ζωικής προέλευσης ή γενικά είδη που συνδέονται με τη δημόσια υγεία.
10. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ( όπου ρητά προβλέπεται από την κανονιστική απόφαση Α2/29548/5830/91 ) ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αποθηκευτικού χώρου, όταν πρόκειται για εμπορική επιχείρηση.                                                                                          11.φωτοαντίγραφα ταυτοτήτων.
12. Παράβολο 75,00 ΕΥΡΩ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).